Salamat Sa Walang Katumbas Na Pagmamahal.

in Photography6 months ago

image.png

image.png

Kay sarap pagmasdan ng kalangitan sa tuwing sasapit ang dapit-hapon.
Nakakawalang pagod habang nakikinig ng lagaslas ng mga alon.

Salamat Panginoon sa biyaya at pambihirang pagkakataon.
Sa walang katumbas na pagmamahal na ramdam ko hanggang ngayon.

Hindi man kami karapat-dapat,
Pero minahal mo pa rin kami ng tapat.

image.png

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at San Fernando City, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29934.70
ETH 2038.70
USDT 1.00
SBD 2.60