Matutong Magtiwala At Lumapit Sa Kanya

in Photography3 months ago

image.png

Kung tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon kung saan tayo ay nababalot ng takot at pagkabalisa. Matutong lumapit at ibaluktot ang ating mga tuhod sa panalangin sa harap ng Diyos dahil nagbibigay sa atin ng Lakas upang tumayo sa sinuman, at anumang oras. Ang Diyos ay laging mas dakila kaysa sa alinman sa ating mga takot, problema, at alalahanin.🙏

image.png

Sa mga panahong tulad ngayon na puno ng pag-aalala at takot. Matuto tayong yumuko sa panalangin at patuloy na lumago sa Kanya. Katulad ng isang batang dahon ng pako na nakayuko sa dulo ngunit patuloy ang kanyang paglago.🙃

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at my home town, Ilocos Sur, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 43296.82
ETH 3247.16
USDT 1.00
SBD 4.73