Huwag Hayaan Na Ang Pangyayaring Nakapaligid Sa Atin Maging Sanhi Ng Paglubog Natin.

in Photography4 months ago

image.png

Hello Everyone!!
Ang mga barko ay hindi lumulubog sa mga nakapaligid na tubig; Ang mga barko ay lulubog dahil sa mga tubig na nakapasok sa loob. Huwag nating hayaang pumasok sa ating buhay ang mga pangyayaring nakapaligid sa atin upang maging sanhi ng paglubog natin.

image.png

Kung feeling nating nag-iisa sa buhay at lumulubog tayo dahil sa mga problema. Bakit di natin isuko ang lahat ng ating mga alalahanin sa ating Diyos. Papasukin natin Siya sa ating buhay at siya'y tatahan sa atin.

Gusto ko lang i-share ang ating munting kaibigang Assassin Bug Nymph. Mag-isa man sa paglalakbay ngunit darating din ang panahon na may kasama at kaagapay sa buhay. Have a great day ahead everyone!😊

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 42042.28
ETH 3145.36
BNB 477.96
SBD 4.72