Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022.

in Team Serbia2 months ago

DSCF1533_tn.jpg


The tournament has evolved. From the traditional May Day Street Soccer tournament, it has grown into a memorial one – in memory of the heroes who defended their homeland from the NATO aggression on Košare in 1999.


The official name of the tournament is now the Memorial Tournament “Heroes from Košar, Buda and Civi 2022” in honor of our immortal knights and neighbors Dragan Komarica and Ivica Serafinović, and this is the 31st tournament in a row. This time, the preparations are done like never before. First, a better lighting, few days before the tournament…

Турнир је еволуирао. Од традиционалног првомајског турнира у малом фудбалу, прерастао је у меморијални – у сећање на хероје који су 1999. бранили отаџбину од НАТО агресије на Кошарама.


Званичан назив турнира сад је Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви 2022“ у част наших бесмртних витезова и комшија Драгана Комарице и Ивице Серафиновића, а ово је 31. турнир по реду. Овога пута, припреме су урађене као никад раније. Најпре јачи рефлектори, неколико дана пре турнира…

DSCF1372_tn.jpg

DSCF1373_tn.jpg


…and on the day of the tournament setting up flags, banners…

…а на сам дан турнира постављање застава, транспарената…

DSCF1540_tn.jpg

DSCF1541_tn.jpg


…and most important of all: a beer tank for tapping!

…и најважније од свега: цистерна с пивом за точење!

DSCF1520_tn.jpg


This year, the army supported the organization of the tournament, and on behalf of the armed forces, Dragan’s comrade from Košare, a member of the Fifth Battalion of the Military Police, Mr. Slobodan Radmilović, addressed the audience before the tournament.

Ове године војска је подржала организацију турнира, а у име оружаних снага, пред турнир присутнима се обратио Драганов саборац са Кошара, припадник Петог батаљона војне полиције, господин Слободан Радмиловић.

DSCF1522_tn.jpg

DSCF1523_tn.jpg

DSCF1528_tn.jpg

DSCF1525_tn.jpg


All profits from the sale of beverages go to the fund for further improvement of the tournament organization. And since the competition lasted for two hot days, we can certainly expect new improvements at next year's tournament.

Читав приход од продаје напитака иде у фонд за даље унапређивање организације турнира. А пошто је такмичење трајало два врела дана, извесно можемо очекивати нова побољшања на турниру идуће године.

DSCF1527_tn.jpg

DSCF1526_tn.jpg


The first day was hot in every way, so it was no wonder that people preferred to gather under sunshades around the beer cistern, rather than in the scorching sun by the pitch. In addition, there was music – which means all the prerequisites for a party!

Први дан био је врео у сваком погледу, па није било чудно што су се људи радије окупљали испод сунцобрана око цистерне, него на сунцу крај терена. Осим тога, ту је била и музика – што значи сви предуслови за журку!

DSCF1537_cr-corr_tn.jpg

DSCF1539-rot_tn.jpg


The best places in the shade were taken by those who were most interested in Street Soccer.

Најбоља места у хладу заузели су они које је ипак највише занимао мали фудбал.

DSCF1530_tn.jpg

DSCF1552-rot_cr_tn.jpg


The VIP box is always the space around the official scoreboard table, because there you have shade and refreshment.

Ложа је увек простор око записничког стола, јер ту има хладовине и освежења.

DSCF1558_tn.jpg

DSCF1563-rot-cr_tn.jpg

DSCF1561_tn.jpg

DSCF1631_tn.jpg
Tournament founder Mr. Dragan Marić (red shirt) / Оснивач турнира г. Драган Марић (црвени дрес)


It’s time to show you why sport is healthy. If our scorer Andjelković had hold to sports field instead of going to work, he probably would not have suffered this injury at work due to which he had to miss the tournament.

Време је да вам покажем зашто је спорт здрав. Да се наш записничар Анђелковић бавио спортом уместо што је ишао на посао, вероватно не би зарадио ову повреду на раду због које је морао да пропусти турнир.

DSCF1562_tn.jpg


It is only important to avoid extreme sports, such as… chess for example. Blitz can be deadly!

Важно је само да избегавате екстремне спортове, као што је… на пример шах. Цугер уме да буде погибељан!

DSCF1606_tn.jpg


They were not the only neighbors who missed the tournament. This blue team missed the tournament due to being on duty…

Нису ово биле једине комшије које су пропустиле турнир. Овај плави тим турнир је пропустио због дежурства…


DSCF1556_tn.jpg

DSCF1555_tn.jpg


Indeed, some teams have already gone on summer vacation, and instead of last year's 16 teams, only 13 have applied this year. But it must be said that the present teams were much better prepared for the competition this time. Some even hired Brazilians!

Заиста, неке екипе су већ отишле на летње одморе, и уместо прошлогодишњих 16 тимова, пријавило се само 13 ове године. Али мора се рећи да су се присутне екипе овог пута много боље припремиле за такмичење. Неке су чак ангажовале Бразилце!

DSCF1571-rot_cr_tn.jpg
‘Joga Bonito’ with Carlos! / ‘Жога бонито’ са Карлосом!


Another team that we see for the first time in our reports, came to the tournament with great ambitions…

Још једна екипа коју први пут видимо у нашим извештајима, дошла је на турнир са великим амбицијама…

DSCF1545_tn.jpg
Team ‘Little Zurich’ / Екипа ‘Мали Цирих’

DSCF1546_tn.jpg
‘Little Zurich’, warming up before the match / ‘Мали Цирих’, загревање пред меч


Meanwhile, qualifications have begun with full force. Some of the fans are already at the edge of despair…

У међувремену квалификације су почеле, и то жестоко. Неке од навијача већ хвата очај…

DSCF1548_tn.jpg

DSCF1549_tn.jpg

DSCF1553_tn.jpg
Oh, no, crossbar! / Јој, не, пречка!

DSCF1554_tn.jpg

DSCF1578-rot_tn.jpg


Among the teams that provided the sponsor is the extraordinarily talented young team ‘Lim-Lux’ (white shirts). Undoubtedly, the future of the competition is ahead of them.

Међу екипама које су обезбедиле спонзора налази се изванредно талентована млада екипа ‘Лим-Лукс’ (бели дресови). Пред њима је несумњиво будућност такмичења.

DSCF1582_tn.jpg

DSCF1583-rot_cr_tn.jpg

DSCF1584_tn.jpg


There were teams that weighed their opponents in order to join the competition next year…

Било је ту екипа које су одмеравале противнике како би се укључиле у такмичење идуће године…

DSCF1580_cr_tn.jpg


…or in the very near future.

…или у врло скорој будућности.

DSCF1557_tn.jpg

DSCF1635_tn.jpg


Quite naturally, the home team ‘Veterans’, which was equipped with jerseys by the Serbian Army at this tournament, had the sympathy of the largest number of fans.

Сасвим природно, симпатије највећег броја навијача имала је домаћа екипа ‘Ветерани’, коју је на овом турниру дресовима опремила Војска Србије.

DSCF1630_tn.jpg

DSCF1568_tn.jpg

DSCF1564_tn.jpg

DSCF1565_cr_tn.jpg

DSCF1566_tn.jpg

DSCF1567_tn.jpg


They will have to fight with last year's champions, the fantastic team ‘Fitness & Gym 300’ , for the semifinals tomorrow. And now as the tournament continues…

Они ће за полуфинале морати сутра да се боре са прошлогодишнјим шампионима, фантастичном екипом ‘Теретана 300’. А сад док се турнир наставља…

DSCF1569_tn.jpg


…I will tell you the secret of longevity and success of this tournament: Everyone here feels like a winner!

…одаћу вам тајну дуговечности и успеха овог турнира: Овде се сви осећају као победници!

DSCF1589-rot-corr_tn.jpg

DSCF1616-rot-Marko_tn.jpgSee you tomorrow in the finals!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Видимо се сутра у финалу!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективом Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови

Three-pointer from the Block 2022 (Finals) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Финале)

Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)


* * *

Tournament 2021 [eng/срп] Турнир 2021

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24575.22
ETH 1990.83
USDT 1.00
SBD 3.39