Huwag Tayong Panghinaan Ng Loob Sa Halip Ilagay Natin Ang Ating Tiwala Sa Diyos

in HeartChurch4 months ago

image.png

Araw-araw maraming balita ang nagbibigay sa atin ng pangamba at takot upang madalas ang ating pag-aalala sa maraming bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangamba at takot ang pangako ng Panginoon ang ating panghahawakan. Huwag tayong panghinaan ng loob sa halip ilagay natin ang ating tiwala sa Kanya sapagkat siya ang nakakakilala sa atin, alam Niya ang nangyayari sa atin kausapin natin siya sa lahat ng pagkakataon, tayo ay lumapit sa ka Niya sa pamamagitan ng panalangin.

image.png

Ang pananampalataya na mayroon tayo sa Kanya ay nagpapalakas sa atin upang bumangon bawat araw at magsimulang muli anumang sitwasyon na darating.

image.png

Share ko lang ang mga bulaklak ng Zinnia na sana magbigay sa inyo ng saya. Kinunan ko ito dati ngunit ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon na ibahagi ito. Mapagpalang araw sa ating lahat.

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 35944.09
ETH 2372.19
USDT 1.00
SBD 3.71