Sort:  
@mrme1984

למעשה אם נרצה או לא נרצה אנחנו חיים בעכשיו. לא אתמול ולא מחר
הקושי הוא אכן להטמיע זאת ולהבין זאת. הבאבא רק הסביר את מצב הקיום האנושי. אין צורך לשנות דבר כדי לחיות עכשיו.

מסכים איתך לגמרי זה בדיוק האתגר

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.153
BTC 64642.40
ETH 2394.17
BNB 576.47
SBD 8.73