Cześć! Hi! 안녕!

in #haveaniceday3 months ago

Miałam dzisiaj jeszcze raz jechać na targi edukacyjne, ale stwierdziłam, że po co mam jechać jeszcze raz, skoro byłam wczoraj 😩 niestety dalej nie wiem co ze sobą zrobić mimo że wybrałam wczoraj jakieś kierunki studiów. 진수씨 proponuje zarządzanie rozrywką albo eventami.

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26310.41
ETH 1838.69
USDT 1.00
SBD 2.16