Cześć! Hi! 안녕!

in #haveaniceday2 months ago

Byłam wczoraj jeszcze raz u doradcy zawodowego. Mam już jakieś kierunki studiów w głowie, więc może jakoś dan radę hhh

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26774.87
ETH 1828.19
USDT 1.00
SBD 2.23