Cześć! Hi! 안녕!

in #haveaniceday2 months ago (edited)

Ubolewam nad tym, że ustne matury mam aż na godzinę 15:00.. chciałabym mieć to z rana i mieć to już z głowy, ale no niestety. Stresuję się tym

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25647.03
ETH 1805.87
USDT 1.00
SBD 2.13