Sissejuhatus Steemitisse: plokiahel, Steem(it) & valuuta

in #guide4 years ago (edited)

sissejuhatus.png

Plokiahel ja Steemit


Lihtne selgitus: Steemit on sotsiaalmeedia- / blogimise platvorm, kus saab teenida postitamise, kommenteerimise ning hääletamise (upvotemise) käigus krüptoraha.

Veidi keerulisem selgitus: Steemit on detsentraliseeritud sotsiaalmeedia platvorm, kus kasutajad kaevandavad Steem plokiahelas postitamise, kommenteerimise ning hääletamise (upvotemise) käigus krüptoraha.

Plokiahel on andmebaasitehnoloogia, mis erineb tavapärastest tsentraalsetest andmebaasidest jagatud olemuse poolest. See tähendab, et andmebaas eksisteerib samal ajal ja sünkroonsena mitmes kohas korraga.

/---/ Plokiahel toimib nagu istuksid kõik inimesed ringis ühe suure laagrilõkke ümber, ja kui üks neist teisele midagi annab, näevad ja märkavad seda kõik. Seetõttu on süsteem praktiliselt mittehäkitav.

Plokiahel tagab andmete täieliku terviklikkuse, seega üks kord plokiahelasse sisestatud info püsib seal igavesti ega ole tagantjärele muudetav.
(Teilo, 2017).

Võrreldes teiste plokiahelatega, on Steem esimene avalikult juurdepääsetav andmebaas tavalise teksti kujul muutmatuna säiliva sisuga ning sisseehitatud motivatsiooni mehhanismiga. Seega on Steem avalik kirjastusplatvorm, kust mis tahes internetirakendusel on võimalik tõmmata ja jagada infot, ühtaegu premeerides väärtuslikumat sisu.

Kuigi plokiahelast endast pole võimalik postitusi kustutada, on seda võimalik teha Steemitis (kuid seda vaid siis, kui postitusel pole ühtegi vote ega kommentaari). Küll aga võib postitusi muuta (hetkel vaid esimesed 7 päeva, kuid 19.10 uuenduse lõplikul jõustumisel limiit eemaldatakse). Originaalpostitus ja selle kõik muudetud versioonid säiluvad Steem plokiahelas ning neid on võimalik veidi vaeva nähes ''välja kaevata''.

Lisaks Steemitile kuulub Steem plokiahelasse teisigi platvorme, mis on kas vormistuse poolest mugavamad (nt busy.org (sarnaneb Facebookile)) või keskenduvad konkreetsetele väljendusvormidele (dSound, dLive, dTube, jne).

Mis on Steem plokiahela valuuta?


Steem plokiahelaga on seotud kaks volatiivset ehk kõikuva väärtusega krüptoraha valuutat - STEEM ja SBD - ning üks püsiva väärtusega valuuta - SP. Kõiki kolme hoiustatakse kasutaja isiklikus rahakotis ehk walletis.

  • STEEM on Steem plokiahela peamine krüptovaluuta ja SMT (Smart Media Token).

  • SBD ehk STEEM (Backed) Dollar on krüptoraha žetoon (edaspidi token), mille eesmärk on peegeldada STEEMi väärtust 1 dollari (USD) suhtes. Seda eesmärki on siiani olnud võimatu saavutada ning SBD ja STEEMi väärtused on pidevas kõikumises.

  • SPks ehk STEEM Poweriks kutsutakse n.ö mõjutus-tokeneid, mis annavad kasutajatele suurema kontrolli oma postituste tasude üle ning võimaldavad teenida kasumit. SP on powered up STEEM (1 SP = 1 STEEM), mida saab ka power downida ehk vahetada tagasi STEEMi vastu. SPd power downides tuleb arvestada asjaoluga, et SP koguväärtus jagatakse 13ks ning vahetatakse kasutaja walletisse 13 nädala ehk 3 kuu jooksul 1/13 osa kaupa (kadu on vaid ajaline). STEEM Poweril on tähtis roll ka kasutajapoolse upvote väärtuse tõstmisel ning andmesidemahu (bandwidth) suurendamisel.

STEEMi võib vahetada (läbi Marketi) SBDks ning vastupidi, kuid SP hulka oma walletis saab suurendada vaid STEEMiga (Power Upides) või Curation / Author Rewardide ehk autasudena. STEEM Poweri väärtus on alati võrdväärne STEEMi väärtusega (1 SP = 1 STEEM).

Tehingud STEEMi, SBD ja SPga kinnitatakse kasutaja Active, Owner või Master keyga. Kasutaja turvalisuse huvides on soovitatav Master key üles kirjutada / salvestada kindlasse kohta ning seda mitte kasutada - selle asemel logida Steem plokiahelasse kuuluvatesse platvormidesse Posting keyga ning kinnitada tehinguid Active keyga.

Kasutatud kirjandus


Steem.io (2017) Steem Bluepaper (30.07.2018)

Teilo (2017) Mis on plokiahela (blockchain) tehnoloogia? (30.07.2018)

@sykochica (2017) Answering Common Questions: Steem, Steem Power, Steem Dollars and What Should I do with them? (21.03.2018)

Steemit (2018) Wallet [www] https(:)//steemit(.)com/@(username)/wallet (20.03.2018)Kõik @teamestonia poolt väljateenitavad autasud muudetakse Steem Poweriks, et suurendada meiepoolset toetust autoritele.

Heitke pilk peale TeamEstonia ajavoole!
Toetage eesti autoreid Steemitis, järgides meie gildi Steemvoteris!


Find Team Estonia


SteemWorld | steemd | steemdb

@teamestonia
Facebook Page
Discord Server
Steemit blog where you'll find everything you need to know about Steemit in Estonian language.
Like on Facebook to help promote Steemit and be up to date with Steemit and Estonian community. Want to meet other Estonian Steemers and chat about crypto & everything related? Join Discord.

Sort:  

Väga hea sissejuhatus :)

Suurepärane, et selline asi tõlgiti ja ülesse postitati. Tubli töö!

Fantastiline !

Väärt postitus!
Üks Eesti parimaid siiamaani!

@ teamestonia I will vote you if you want to vote me.

Congratulations @teamestonia! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @teamestonia! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Notifications have been disabled. Sorry if I bothered you.
To reactivate notifications, drop me a comment with the word NOTIFY

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kristves from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17227.03
ETH 1286.32
USDT 1.00
SBD 2.16