Δίγλωσσα Ελληνογερμανικά 🔷 Η ιστορία του Graz 🔶 Μέρος 3ο

in greece •  2 months ago 
Die Geschichte von Graz (Teil 3)H ιστορία του Graz (Μέρος 3ο)
Außer der Riegersburg, war der Schlossberg die einzige Festung die nie unter die Herrschaft von Ottoman Turks fiel. Graz ist heute die Heimat der historisch weltgrößten barocken Waffenkammer. Sie existiert seit 1551 und stellt mehr als 30.000 Gegenstände zur Schau.Μαζί με το Riegersburg, είναι το Schlossberg τα μοναδικά οχυρά που δεν έπεσαν ποτέ στην εξουσία των Οθωμανών Τούρκων. Το Graz φιλοξενεί το ιστορικά μεγαλύτερο μπαρόκ οπλοστάσιο του κόσμου. Υφίσταται από το 1551 και εκθέτει πάνω από 30.000 αντικείμενα.


Φωτογραφία από graztourismus.at

..
Vom Beginn des 15 Jahrhunderts war Graz der Sitz der jungen Habsburger, von wo aus Kaiser Ferdinand II 1619 den Thron bestieg und Hauptstadt Österreichs nach Wien verlegte. Ende des 16. Jahrhunderts wurden am Schlossberg neue Festungsanlagen gebaut.Το Graz ήταν από τις αρχές του 15ου αιώνα η έδρα των νεαρών Αψβούργων, όπου το 1619 ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο 2ος ανέβηκε στο θρόνο και μετατόπισε (αναπροσδιόρισε) την πρωτεύουσα της Αυστρίας στη Βιέννη. Στα τέλη του 16ου αιώνα χτίστηκαν στο Schlossberg νέες οχυρώσεις.
1977 besetzten Napoleon’s Armeen Graz. 1809 hat die Stadt einem weiteren Angriff der Franzosen standgehalten. Im Rahmen dieses Angriffs standen dem Offizier nur 900 Männer zur Verfügung, um Napoleon’s 3.000-Mann starke Armee abzuwehren.Το 1977 κατέλαβαν το Graz τα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Η πόλη αντιστάθηκε το 1809 σε ακόμη μία επίθεση των Γάλλων. Στα πλαίσια αυτής της μάχης είχε ο αξιωματικός μόλις 900 άνδρες στη διάθεσή του, για να αμυνθεί κατά του στρατού των 3000 ανδρών του Ναπολέοντα.
Er war im Stande den Schlossberg erfolgreich zu verteidigen, wurde allerdings durch den Sieg der Grande Armée über Wien zum Aufgeben gezwungen, nachdem der Kaiser die Kapitulation ausgerufen hatte.Κατόρθωσε επιτυχώς να υπερασπιστεί το Schlossberg, αναγκάσθηκε όμως να παραδοθεί, λόγω της νίκης της Grande Armée στη Βιέννη, μετά την οποία ο Αυτοκράτορας ανακοίνωσε την παράδοση (της χώρας).
Nach der Niederlage Österreichs im Neapolitanischen Krieg in der Schlacht zu Wagram 1809, wurden die Festungen durch Sprengstoff zerstört, wie dies im Schönbrunner Friedensabkommen vereinbart wurde.Μετά την ήττα της Αυστρίας στον Ναπολεόντειο πόλεμο στη μάχη του Wagram το 1809, καταστράφηκαν με εκρηκτική ύλη τα οχυρά, όπως είχε συμφωνηθεί στη συνθήκη ειρήνης του Schönbrunn.
Der Glockenturm und der städtische Kirchturm, welche als Wahrzeichen von Graz gesehen werden, wurden verschont, nachdem die Bewohner ein Lösegeld zur Erhaltung bezahlten.Ο πύργος του ρολογιού και ο πύργος της δημοτικής εκκλησίας, τα οποία θεωρούνται ως σήματα κατατεθέν του Graz, δεν καταστράφηκαν, καθώς οι κάτοικοι πλήρωσαν μία εγγύηση για τη διατήρησή τους.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @afirimeno! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!