Sort:  

Sláva vítězům! A zvláště Tobě! (I když mám rád stromy, Tvůj rozšklebený led se mi líbí víc...)

Díky pane ;-). Příště to bude něco o stromu. Slibuji ;-)

Congratulations @bucipuci
You see them everywhere :D

Almost everywhere ;-). Thanks.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13565.13
ETH 384.49
USDT 1.00
SBD 0.97