Generic Product Keys to Install Windows 10 Editions

in #genericproductkeys7 months ago


List of Generic Product Keys to Install Windows 10 Editions

Generic keys (aka: "default keys") for Windows 10 from Microsoft will allow you to install a specific Windows 10 edition you want, but will not activate it.

Using a generic key can be helpful if you wanted to install a specific Windows 10 edition for evaluation or testing on a PC or virtual machine, or just don't have your genuine product key currently available and you will activate later when able.

This tutorial will provide you with a list of RTM (retail) and KMS generic keys (default keys) for all editions of Windows 10.

KMS client setup keys sources:

Windows 10 edition upgrade

Generic Product Keys to Install Windows 10 Editions-rs3-edition_upgrade_and_editition_switch.jpg Generic Product Keys to Install Windows 10 Editions-track_how_to_move_between_editions.jpg

Windows 10 EditionRTM Generic Key (retail)KMS Client Setup Key
Windows 10 HomeYTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 10 Home N4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
Windows 10 Home Single LanguageBT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 ProVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66TW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKTMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro for WorkstationsDXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro N for WorkstationsWYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 S3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P
Windows 10 EducationYNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBYNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Pro Education8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education NGJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8PYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 EnterpriseXGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2CNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G NFW7NV-4T673-HF4VX-9X4MM-B4H4T44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise NWGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766FDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise SNK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWXFWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
Windows 10 Enterprise 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise LTSB 2016DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016RW7WN-FMT44-KRGBK-G44WK-QV7YKQFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Enterprise LTSC 2019M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 201992NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 EssentialsWVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

 Windows 10 Default Product Keys to be used with OEM Activation 3.0 - for manufacturers

 Download

Windows 10 EditionGeneric product key
Windows 10 Home37GNV-YCQVD-38XP9-T848R-FC2HD
Windows 10 Home N33CY4-NPKCC-V98JP-42G8W-VH636
Windows 10 ProNF6HC-QH89W-F8WYV-WWXV4-WFG6P
Windows 10 Pro NNH7W7-BMC3R-4W9XT-94B6D-TCQG3
Windows 10 SLNTRHT-XTHTG-GBWCG-4MTMP-HH64C
Windows 10 CHN SL7B6NC-V3438-TRQG7-8TCCX-H6DDY

 Windows 10 Default Product Keys to be used without OEM Activation 3.0 - for system builders

 Download

Windows 10 EditionGeneric product key
Windows 10 Home46J3N-RY6B3-BJFDY-VBFT9-V22HG
Windows 10 Home NPGGM7-N77TC-KVR98-D82KJ-DGPHV
Windows 10 ProRHGJR-N7FVY-Q3B8F-KBQ6V-46YP4
Windows 10 Pro N2KMWQ-NRH27-DV92J-J9GGT-TJF9R
Windows 10 SLGH37Y-TNG7X-PP2TK-CMRMT-D3WV4
Windows 10 CHN SL68WP7-N2JMW-B676K-WR24Q-9D7YC
professionalworkstationn=WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
enterpriseneval=MNXKQ-WY2CT-JWBJ2-T68TQ-YBH2V
serverazurecor=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
serverrdshCore=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
serverstorageworkgroupeval=NXCTR-YXXWC-TK368-HGGTF-8YB99
onecoreupdateos=NFDPX-3MV8X-THC2X-QQ9QP-P9YY6
serverstandardeval=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
serverarm64=2M3WR-NQW7W-7MX3H-TYCRD-8MBPW
EnterpriseSEval=N37VK-3DQBV-KGKPC-WYDHP-GQ9PF
ServerStorageWorkgroup=T2B3W-RJN32-32HFV-82TKM-K7Y9G
ServerSolutionCore=NMB98-MKJBC-FTVQ9-J3XK6-QYKTQ
cloude=2HN6V-HGTM8-6C97C-RK67V-JQPFD
ServerStandardEvalCor=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
educationn=84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
ServerDatacenterEvalCorCore=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
ServerDatacenterEval=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
EnterpriseGN=FW7NV-4T673-HF4VX-9X4MM-B4H4T
serverazurecorCore=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
coresinglelanguage=BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
professionalcountryspecific=HNGCC-Y38KG-QVK8D-WMWRK-X86VK
core=YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
coresystemserver=6DWFN-9DBPB-99W4C-XYWKQ-VXPFM
serverhypercore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
analogonecore=RHDN4-9MKR3-G7WQM-9WKTY-RC28W
serverstandardcor=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
serverarm64Core=2M3WR-NQW7W-7MX3H-TYCRD-8MBPW
ServerStorageWorkgroupCore=T2B3W-RJN32-32HFV-82TKM-K7Y9G
serverdatacentercorCore=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverazurenano=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
coren=4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
professional=VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
professionaln=2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
enterprise=XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
education=YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
serverwebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
serverweb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
serverrdsh=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
serverdatacenternanoCore=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
ServerDatacenterEvalCor=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
ServerDatacenter=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
serverstandard=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
serverdatacenteracorCore=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
serverstoragestandardCore=9JFKN-MWC8F-X8PVJ-RG34X-9HD27
enterprisesn=2D7NQ-3MDXF-9WTDT-X9CCP-CKD8V
serverdatacenternano=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
servercloudstorageCore=2FKXD-NHTPX-DC8CF-4HGCG-QYGBV
ServerStandardEvalCorCore=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
serverstandardacorCore=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardnano=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
professionaleducation=8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
serverstandardevalCore=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
andromeda=C9PDN-TR2KB-MR4DF-3RQ7Y-88HFF
serverstoragestandardeval=3HDCN-87G3V-FPCDF-C6HTB-79Q3X
clouden=48FWV-TNW4T-CQ6F4-KVGQB-K3D3X
professionaleducationn=GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
ServerSolution=NMB98-MKJBC-FTVQ9-J3XK6-QYKTQ
professionalworkstation=DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
serverstoragestandardevalCore=3HDCN-87G3V-FPCDF-C6HTB-79Q3X
enterprises=43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB
EnterpriseG=FV469-WGNG4-YQP66-2B2HY-KD8YX
startern=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX
EnterpriseEval=VPMWD-PVNRR-79WJ9-VVJQC-3YH2G
ServerDatacenterCore=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
serverdatacenteracor=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
servercloudstorage=2FKXD-NHTPX-DC8CF-4HGCG-QYGBV
serverazurenanoCore=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
serverstorageworkgroupevalCore=NXCTR-YXXWC-TK368-HGGTF-8YB99
serverstoragestandard=9JFKN-MWC8F-X8PVJ-RG34X-9HD27
ServerDatacenterEvalCore=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
corecountryspecific=N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
serverstandardacor=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardcorCore=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
enterprisen=WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
enterprisesneval=VXDNG-W2YFG-H224H-CGTKM-CWHWW
iotuap=3PNGX-M88FX-8K4B3-2G86G-C9YHY
serverstandardnanoCore=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
professionalsinglelanguage=G3KNM-CHG6T-R36X3-9QDG6-8M8K9
serverdatacentercor=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverstandardCore=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
gvlkserverdatacenteracorCore=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkprofessionalworkstationn=9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
gvlkserverazurecor=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkserverrdshCore=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkenterprisesn=92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
gvlkserverarm64=GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
gvlkserverstandardacorCore=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
gvlkprofessionaleducation=6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
gvlkServerSolutionCore=WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
gvlkcloude=NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6
gvlkeducationn=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
gvlkServerSolution=WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
gvlkprofessionaleducationn=YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
gvlkprofessionalworkstation=NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
gvlkenterprises=M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
gvlkEnterpriseG=YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
gvlkEnterpriseGN=44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
gvlkserverazurecorCore=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkcoresinglelanguage=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
gvlkcore=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
gvlkserverarm64Core=GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
gvlkServerDatacenterCore=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
gvlkcoren=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
gvlkprofessional=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
gvlkprofessionaln=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
gvlkserverdatacenteracor=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkenterprise=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
gvlkeducation=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
gvlkserverstandardacor=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
gvlkcorecountryspecific=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
gvlkenterprisen=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
gvlkServerDatacenter=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
gvlkserverrdsh=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkserverstandard=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
gvlkserverstandardCore=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C


Posted from my blog with SteemPress : https://undergroundmod.com/2020/03/20/generic-product-keys-to-install-windows-10-editions/

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13522.79
ETH 388.21
USDT 1.00
SBD 0.98