Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak piszesz w #polish to nie zapominaj o języku polskim.

·

Masz rację, dodałem ten tag z przyzwyczajenia.