You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk4 years ago

Ik frege net te sizzen dat dit in trochbraak opsje is - ik tink net dat it politike ruder hielendal draait, allinich om't it wierskynlik de heul rekket - Trump sil syn aginda net trochjaan as hy ien karmus fan Kongres ferliest, De oerienkomst fan beide kampers fereasket, dus sels de Demokraten koenen har wetten net ynfiere yn gefal fan oerwinning yn 'e Hûs fan Fertsjintwurdigers.

Sort:  

Hawking wie 22 jier of age diagnoaze mei amyotrophic laterale skleroaze, dêr't er wie foar tsientallen jierren hast hielendal ferlamme. De oarspronklike prognoaze joech him mar in pear jier fan it libben, mar úteinlik stoar dit jier op 'e âldens fan 76 jier.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20758.18
ETH 1186.98
USDT 1.00
SBD 3.27