mirë "Miqësia nuk është vetëm një fjalë

in #freewrite4 years ago

: Shoku më i mirë
"Miqësia nuk është vetëm një fjalë,
shkruar në një fletë të pakuptimtë letre,
por miqësia është një lidhje e shenjtë,
e cila është gdhendur në dy zemra,
shkruar së bashku me bojë dashurie,
dhe do të hiqet përkohësisht së bashku me pikat e gjakut dhe ndoshta jetën "..

: Shoku më i mirë
"Miqësia nuk është vetëm një fjalë,
shkruar në një fletë të pakuptimtë letre,
por miqësia është një lidhje e shenjtë,
e cila është gdhendur në dy zemra,
shkruar së bashku me bojë dashurie,
dhe do të hiqet përkohësisht së bashku me pikat e gjakut dhe ndoshta jetën "..

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57849.21
ETH 4384.64
BNB 617.40
SBD 7.07