Delicious Pinoy Foods

in food •  2 months ago

Panlasang pinoy na hinahanap - hanap. Mga putaheng nakakamangha sa sarap. Madaling lutuin at masarap pag saluhan ng bawat isa.

Halina't tuklasin ang ilan sa mga lutuing pinoy na talagang pang world class at masasabi mong Pinoy, World Class Cuisine.

Ginataang Alimasag, Sweet and Sour fish, at ang pinaka paboritong Sinigang na Hipon.

image

Mag kakaiba man ng paraan sa pag luluto ang bawat rehiyon, iisa pa rin ang lasa at hindi maitatangging ito ay tatak pinoy!

Narito rin ang kinagigiliwang at pamosong Streetfoods na Fishball at Kikiam. Ilan lamang ito sa pagkaing swak na swak sa panlasang pinoy. Huwag nating kalimutan ang mala epikong exotic foods na Balut, na nag papalakas ng tuhod.

image

Panlasang pinoy o lutuing pinoy na katakam takam. Hinahanap hanap ng ating mga kababayan saan mang dako ng mundo. At dahil tayo ay pang world class, kayang kaya natin itong idiskarte o hanapan ng ibang alternatibong mga sangkap.

image

Ating mahalin ang sariling atin. Tayo ay pinagpala ng natural na likas yaman. Ating pag yamanin at pahalagahan.

image

Ako ay Pilipino, at first love ko ang Pagkaing Pinoy.

image

Ikaw Kabayan, Ano ang pinaka paborito mo?

Ang mga imahe ay hango kay sa aking pinsan na nag ngangalang Duds Ayen, gamit ang Nokia n72 phone camera. Ito ay may pahintulot na ilathala sa Steemit platform.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aweee.. Isang nakakagutom na post naman ito. Haha :D Favorite ko yung crabs. Though hassle siya kainin but, worth it kasi supeeeer yum yum :)

·

Paborito ko din ang crabs. Talagang ganyan kabayan, mahirap buksan at kailangan ng tyagang buksan bago matikman sapagkat ito'y malinamnam.
Maraming salamat sa pag bisita :)

wowwww I love all the foodeten.gif

·

Yes love it too. Yum!

Oh, my SEAFOODS!!
Love love love!

This comment was made from https://ulogs.org

·

Love it too :)
Thank you po and regards sa inyo. Xx

Congratulations @sherylneil! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sherylneil from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@sherylneil this looks delicious and seafood is healthy food! Blessings!