Sort:  

Oh iya? Baru tau saya, jadi makin suka deh sama buah takokaknya..

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28371.64
ETH 1792.79
USDT 1.00
SBD 2.82