Sort:  

Hehe, bau terasinya sampe ke mana2 ya bu? Makasih ya dah mampir bu @nyakti..

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26937.79
ETH 1740.11
USDT 1.00
SBD 2.69