You are viewing a single comment's thread from:

RE: Лятна Вечеря!

in #food5 years ago (edited)

При вас 35 градуса ,сигурно е много,тази напитка с лед,ще ти дойде добре,поздрави!В момента, в Пловдив вали много силно и се разхлади,часът е 22:20.

Sort:  

Тази година при нас в Швейцария лятото е горещо и му се наслъждавам с пълна пара🙂

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27309.99
ETH 1736.53
USDT 1.00
SBD 2.78