You are viewing a single comment's thread from:

RE: "Maghihintay pa rin || a filipino poetry

Sana patawarin mo na ang iyong sarili
May dahilan sa bawat pangyayari
Hindi mo man ito maibabalik pa,
Ngunit may pangalawang pagkakataon pa.

Pagkakataon upang umibig muli
Dahil ito'y para sa lahat, walang pinipili
Kaya't pahiran na ang luha sa mga mata
May bagong bukas na sisikat pa.

Hanggang ang lahat ng sakit ay mawala
Hanggang sa ito'y mapalitan ng tuwa.
Magmahal at umibig kang muli.
Wag matakot sa lahat ng sandali.

~ @christianyocte

Sana nagustohan mo itong tugon kong tula :)

Sort:  

Napakagandang tula kaibigan @christianyocte :)

Akoy natutuwa at ito ay iyong nagustuhan. Maraming salamat.

Coin Marketplace

STEEM 1.09
TRX 0.15
JST 0.155
BTC 56968.72
ETH 2253.49
BNB 523.30
SBD 8.09