Darmowe kryptowaluty #11

in faucet •  4 months ago  (edited)

steempower

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników z systemem CoinPot.


Stan obecny


steempower
Ostatnie rezultaty.

Ostatnie zakupy rozpocząłem już za 25673, a całą zabawę rozpocząłem od 24193 tokenów i wzrost o 6,2%. Całość tokenów ogólnie przeliczając na zamianę CoinPot, byłoby to 28510. Od ostatniego zakupu tokenów wzrost wynosiłby 11%. Od początku rozpoczęcia zadania wzrost wynosiłby 17.8%.

Jak to wygląda obecnie.

Wszystko, co do tej pory zbierane jest zamieniane bezpośrednio na (BTC) i (LTC). Obecnie nie jest to wiele, ale z czasem nabierze rezultatów szczególności, kiedy bonusy za aktywność nie są aż tak wielkie, bo największy ma 15%. Również podłączyłem dwa kraniki pod CoinPot i jak się uzbiera minimalna ilość, to automatycznie transfer pójdzie na CoinPot.


Wiadomości


W chwili pisania posta steem spadek o (-11.11%) w ciągu 24h, a to za sprawką spadku bitcoina. No nic, czekamy dalej na wystrzał:)

steempower


Zespół VIBE z dumą ogłasza, że ​​wypuszcza pierwszą na świecie strzelankę, która będzie integrować kryptowaluty VIBE, ETH i BNB. Gra VIBE lub DIE to gra strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, podobna do Halo i Call of Duty.

Czytaj>>>VIBE to release first person shooter game on the blockchain integrating the VIBE, ETH & BNB cryptocurrencies.


Bitmain jest największym producentem sprzętu do wydobywania kryptografii.Obecni główni producenci kryptografii, Wu Jihan i Zhan Ketuan, zostaną zastąpieni nowym, ekscytującym posunięciem dla firmy.

Czytaj>>>Is Crypto Hardware Giant Bitmain Poised to Appoint a New CEO?Opis CoinPot
Darmowe kraniki/faucets
Opis Wyzwania

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

stempower

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @strefanetu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!