ေစ်းဝယ္စင္တာသို႔တစ္ေခါက္

in esteem •  last year 

ကြၽန္မအေမနဲ႕ကြၽန္မေစ်းဝယ္ရႈပ္ေထြးေသာ၏ေျမညီထပ္မွရရန္ေျမေအာက္ကားတစ္စီး-ပန္းၿခံ၏ဒုတိယအဆင့္ကိုကေနဓာတ္ေလွကားကိုယူ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ေအးျမေသာေလထုတစ္ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ဂီတဆိုင္ကေနဂီတ၏ blare အားျဖင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ဓာတ္ေလွကားထဲကတိုးျမႇင္။ အဆိုပါကားကို-ပန္းၿခံေမွာင္မိုက္ျခင္းႏွင့္ေတြမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ေျမညီထပ္ေတာက္ပႏွင့္သြက္ခဲ့ပါတယ္။

image

က်ေနာ္တို႔ႀကီးမားေစ်းဝယ္ရႈပ္ေထြးေသာ၏နားခန္းမွာရွိၾက၏။ အဲဒီမွာလူမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ငါႏွစ္ခုဂီတဆိုင္မ်ား, တစ္ဦးေဆးဆိုင္ႏွစ္ခုစာအုပ္င်းကုတစ္ဦးသည္ဗီဒီယိုဆိုင္တစ္ခုမ်က္လုံးဆရာဝန္ရဲ႕ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဦးႀကီးမားတဲ့ super- ေစ်းကြက္တစ္ခုသြန္းရဲ႕ဆိုင္ကိုေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္။

ႏွစ်ခဳကအရမ္းေဟာင္းအေစာင့္သြန္းရဲ႕ဆိုင္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌ထိုင္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔ကခြၽတ္ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ၿငိမ္ခဲ့ၾကသည္။ ဓားျပဆိုင္လာရန္ျဖစ္လွ်င္သူတို႔ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္နိုင္မယ္ဆိုရင္ကြၽန္မအံ့ဩၾက၏။ သူတို႔တတ်နိဳင်သတူေသာဒါဟာမၾကည့္ခဲ့ေပ။

အဝတ္တစ္ဦးက "ေစ်းေပါေရာင္းခ်မႈ" ဟုနားခန္း၏အလယ္၌သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဲဒီမွာလူအစုအေဝးကအဝတ္အနီးရဖို႔မျဖစ္နိုင္ခဲ့နိုင္ေအာင္ထူခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အ႐ူးလူအစုအေဝးအတိတ္ႏွင့္စူပါမားကတ္သို႔သြားလာ၏။

ကုန္စည္အတန္းမ်ားႏွင့္တန္းစူပါမားကက္ထဲမွာရွိခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔လိုအမႈအရာမွထြက္ေကာက္ယူၿပီးပုံဖမ္းတြန္းလွည္း၌ထားေတာ္မူ၏။ က်ေနာ္တို႔လက္စသတ္ၿပီးမွကြၽန္မရဲ႕မိခင္က်ေနာ္တို႔ ယူ. အရာမ်ားအတြက္ေပးေဆာင္ရွိရာစစ္ေဆးမႈမ်ားထြက္တန္ျပန္ဖို႔ပုံဖမ္းတြန္းလွည္းတြန္း။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာစူပါမားကက္ထဲမွာလူအနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေစ်းေပါေရာင္းခ်ရန္လူအစုအေဝးဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔အဘို႔သည် လာ. အဘယ္အရာကိုဝယ္ျခင္းငွါရွည္စြာကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ယူ. မသြားခဲ့ပါဘူး။

image

က်ေနာ္တို႔စူပါမားကတ္ထဲက လာ. , အ႐ူးလူစုလူေဝးလြန္။ ငါသြန္းရဲ႕အမွာအေဟာင္းအေစာင့္တစ္ဦးအမွန္တကယ္ သတိျပဳမိ! မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆိုက်ေနာ္တို႔ကဓာတ္ေလွကားဆက္လက္ႏွင့္ေစ်းဝယ္ရႈပ္ေထြးထားခဲ့တယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.