Steemmonsters # codzienne wyzwanie

in esteem •  2 months ago 

mhf791bcdq.jpg62iw1t0h03.gif

Kolejny dzień z grą steemmonsters. Niestety dzisiejsze zadanie tylko w lidze bronze. Za słabe karty do wykonania na wyzszym poziomie. Zauwazylem że chyba karty lepsze się dostaje w niższej lidze. Miże to przypadek ale trzeba przyjrzeć się w całym sezonie.

Karta dnia

uq4copjodi.jpg

Może nie jest to karta najwyższych lotów, ale epicka. Narazie żadnej nie sprzedaje. Poczekam na koniec sezonu z chłodną kalkulacją. Tymczasem mykam wbijać na wyższy level😀

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @joseph230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!