ʞıןɐqɹǝʇ ɐıunp ɐʞıɾ

in esteem •  27 days ago

nƃƃunuǝɯ

PANO_20181114_195001.jpg

˙ıuı ıʇɹǝdǝs ısıpuoʞ ıdɐpɐɥƃuǝɯ ɯɐןɐp ɐʇıʞ ıƃɐq uɐʇɐnʞǝʞ ıpɐɾuǝɯ ƃuɐʎ uɐɹɐqɐsǝʞ ɥɐןɐʎuɐɥ ˙nƃƃunuǝɯ snɹɐɥ ɐʇıʞ ɐuɐɯıp ısɐnʇıs ɯɐןɐp ɐpɐɹǝq ɐʇıʞ ɐןıqɐdɐ ʇɐqɯɐן nʇıƃǝq uɐןɐɾɹǝq uɐʞɐ nʇʞɐʍ ˙ɐıs-ɐıs uɐƃuǝp ɐɾɐs nʇıƃǝq ƃuɐnqɹǝʇ ɟıʇʞǝɟǝ nʇʞɐʍ ˙uɐʞuɐsoqɯǝɯ ʇɐƃuɐs ƃuɐʎ uɐɐɾɹǝʞǝd ɥɐןɐpɐ nƃƃunuǝɯ


ɐʎuʇıןnʞ ɐɯɐs ɐdnן ƃuɐɔɐʞ

IMG_20181111_222019.jpg

˙ɐʎuʇıןnʞ ɐpɐd ɐdnן ƃuɐʎ ƃuɐɔɐʞ ıʇɹǝdǝs ʇnqǝsɹǝʇ ƃuɐɹo uɐʞɐɯɐdɯnıp ɐƃƃuıɥǝs ˙ɐʎudɐpɐɥɹǝʇ uıɐן ƃuɐɹo ʞıɐq ıpnq ɐsɐɾ uɐʞɐdnןǝɯ ɥɐןǝʇ ƃuɐʎ ƃuɐɹoǝɐǝs dɐpɐɥɹǝʇ ɐsɐɥɐqıɹd uɐdɐʞƃun uɐʞɐdnɹǝɯ


ɐʎuʇɐdɯǝʇ ɐpɐd ɥɐdɯɐs ɥɐןƃuɐnq

IMG_20181105_082709.jpg

˙ɥɐdɯɐs ʇɐdɯǝʇ uɐʞɐıpǝsıp ɐƃnɾ ɯnɯn sɐʇıןısɐɟ dɐıʇǝsıp ɹıdɯɐɥ ןɐɥɐpɐd ˙ɐuɐɯ-ɐuɐɯıp uɐʞɐɹǝsɹǝq ƃuɐʎ ɥɐdɯɐs ʇɐɥıן ɐʇıʞ ɥɐɹɯnן ƃuɐʎ ןɐɥ ıpɐɾuǝɯ ɹıdɯɐɥ 'ɯnɯn ɐuɐɹɐs ıƃɐןɐdɐ ˙uɐɥısɹǝqǝʞ ɥɐnqǝs uɐʞɐʇdıɔuǝɯ ɯɐןɐp ısnqıɹʇuoʞɹǝq nɐɯ ƃuɐʎ ʞɐʎuɐq ʞɐpıʇ unɯɐu 'uɐɥısɹǝqǝʞ spɐd ɐʞns ıʇsɐd ƃuɐɹo ɐnɯǝs


ɥɐdɯɐs uɐɥɐןıɯǝd

IMG_20181114_234007.jpg

˙ıןɐqɯǝʞ uɐʞɐunƃıp nɐʇɐ ıƃɐן uɐʞʇɐɐɟuɐɯıp ʞnʇun ɥɐןoıp ʇɐdɐp ɐʎuɹıɥʞɐ ɐpɐd ƃuɐʎ ɥɐdɯɐs uɐıɹoƃǝʇɐʞƃuǝd ıɐƃɐqǝs ısƃunɟɹǝq ɥɐdɯɐs uɐɥɐןıɯǝd


Regard,
@ekafao


Vote Witness:
@good-karma

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Hahaha meubalek ule bak ta baca adun :D :D

Posted using Partiko Android

·

Saba bang @midun. Babanduem nyoe cobaaan. Hik hik hik. Peu haba Dan dipat posisi? Kalheuh ngopi?
Regard,
@ekafao

Posted using Partiko Android

·
·

Haba get adun. Manteng di kawasan Banda Aceh. Droneh kiban haba?

Posted using Partiko Android

·
·
·

Alhamdulillah. Banda Aceh dipat jieh bang @midun? Pajan ngopi sigoe? Loen Alhamdulillah chiet.
Regard,
@ekafao

Posted using Partiko Android

·
·
·
·

D merduati. Get insyaallah na kesempatan ta ngopi adun :)

Posted using Partiko Android

·
·
·
·
·

Bereh bang @midun, btw bak peu aktifitas lawet nyoe bang @midun?
Regard,
@ekafao

Posted using Partiko Android

·
·
·
·
·
·

Long jak sajan gob adun hehe.. :) pue yg na tapeuget laju haha

Posted using Partiko Android

·
·
·
·
·
·
·

Man han neuba loen sidroe bang @midun? Man hoe neujak Nyan droen bang?
Regard,
@ekafao

Posted using Partiko Android

Congratulations @ekafao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 comments. Your next target is to reach 600 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @ekafao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!