You are viewing a single comment's thread from:

RE: Codzienna rutyna i jej etapy

in #esteem2 years ago

My swojej też włączamy bajki na telefonie. Czasem trzeba. Przy naszej też nie da się siedzieć przy komputerze, a niestety trzeba coś na nim zrobić, też zaraz się dosiada 😁 Dzieciaki w szkole też mają telefony przy sobie, można stwierdzić, że takie czasy... Kiedyś telefon był tylko do kontaktu, teraz to potężny multimedialny świat.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Prawda. Czasy się zmieniają :D

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35015.42
ETH 2414.62
USDT 1.00
SBD 3.98