ပညာေရး၏အေရးပါမွု

in #esteem5 years ago

ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္တေထာင္ဘို႔လူ႔ယဥ္ေက်းမွု၏အျမစ္ေထာက္ပံ့ထားၿပီးတအုတ္ျမစ္လည္းမရွိလၽွင္, ငါကပညာေရးဆိုလိမ့္မယ္။ သူကအမ်ားႀကီးပိုပါဝင္သည္ေပမယ့္ေယဘုယ်အားျဖင့္စကားေျပာကအငယ္သူတို႔ကိုအသိပညာ, အေတြ႕အၾကဳံ, ႏွင့္အထက္သားစဥ္ေျမးဆက္ထဲကေနကၽြမ္းက်င္မွုအေပၚျဖတ္သန္း၏လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ ဂူနံရံတြင္ paleolithic အႏုပညာႏွင့္အတူျဖစ္ေကာင္းစတင္ကာယေန႔ရဲ့ျမင့္မားတဲ့နည္းပညာအြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္အတူတက္အဆုံးသတ္ေရး, ပညာေရးအျမဲအသိပညာတစ္ခုလႊဲေျပာင္းထက္ပိုၿပီးသိသိသာသာတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါတဦးတည္းေၾကာင့္ပညာေရးမွီဝဲျခင္းႏွင့္တဦးတည္းအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ျဖင့္ကမၻာအဝွမ္းကလူထည့္သြင္း, တူညီတဲ့တန္ဖိုးမ်ားကို, သမိုင္း, ဗဟုသုတ, ႏွင့္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မၽွေဝလို႔ေျပာနိုင္ေၾကာင္းယုံၾကည္ပါတယ္။

image

က်ေနာ္တို႔အေဝးသို႔ႏွင္လိုက္ေသာႏွင့္ margin အျဖစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားကိုမၽွေဝဖို႔ျငင္းဆန္တဲ့သူေတြကိုျမင္ရေလ့အဘယ္ေၾကာင့္ဒီအျဖစ္နိုင္သည္။ အမွန္စင္စစ္အေပါင်းတို႔သဟစ်ေကၽြာကြသည္းခံစိတ္ရွိေနေသာ္လည္း, ငါတို႔ခဲအေလးအနက္ထားအမ်ားစုမွအျခားေရြးခ်ယ္စရာအေတြးအေခၚမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားယူပါ။ သူသို႔မဟုတ္သူမလိုလားသမၽွကိုယုံၾကည္ဖို႔တစ္ဦးခ်င္း၏ညာဘက္အားလုံးကိုေၾကာင့္ရိုေသေလးစားမွုႏွင့္အတူ, ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုကမၻာေျမတစ္ကမၻာလုံးျဖစ္ၿပီး, ဠာခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 14 ဘီလီယံအသက္အႏွစ္ေၾကာင္းကိုေလ့လာပါ။ သူတို႔ကယေန႔ကမၻာၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ေနထိုင္ေနၾကအားလုံးမ်ိဳးစိတ္ဟာသူတို႔ရဲ့ပိုၿပီးစရိုက္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကေနတျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသိရ, ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဆက္လက္။ သူတို႔ကေကာင္းကင္ျပာမအစိုင္အခဲျဖစ္ၿပီး, မကဘုရားသခင်႕ဝိညာဉ်အားဖြင်႕စည္ပင္ေၾကာင္းေလ့လာပါ။ လူမ်ား၏တဦးတည္းအုပ္စုတစ္စုဟာသူတို႔ရဲ့ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကိုဝန္ခံရန္ေနာက္ထပ္တဦးတည္း၏ညာဘက္တို႔ကိုညႇဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္, ဒါေပမယ့္အျခားသူေတြမဟုတ္စဥ္အခ်ိဳ႕သီအိုရီအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သိပၸံနည္းက်သက္ေသအေထာက္အထားကေထာက္ပံ့ေသာေကြာင်႕သူတို႔ကဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကိုမဟုတ္သင္ယူၾကသည္။

ဒါေၾကာင့္ပညာေရးကအေရးႀကီးတယ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြထဲကကမၻာတစ္ဝွမ္းပညာတတ္လူမ်ား၏အသိုင္းအဝိုင္းက shared တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုစနစ္တစ္ခုသို႔တစ္ဦးခ်င္းတို႔ပါဝင္သည္ရန္၎၏စြမ္းရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္လုံးဝကြဲျပားျခားနားေသာယဥ္ေက်းမွုမ်ားပိုင္ေပမယ့္ပညာေရး၏တူညီေသာအဆင့္အထိရွိသည္ေသာလူႏွစ္ဦးအၾကားအစည္းအေဝးတစ္ခုရွိပါတယ္ဆိုရင္သူတို႔ကဘာသာစကား၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌, ဒါေပမယ့္အလားအလာ၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားမနားလည္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ေလာကဖြဲ႕စည္းဘယ္လိုတူညီတဲ့သေဘာတရား share ၾကလိမ့္မည္, ဤဆက္သြယ္ေရး၏အေျခခံတစ္ခုျဖစ္တယ္။ တစ္လမ္းအတြက္, ပညာေရးက၎၏အခြင့္အလမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူေခတ္သစ္ကမၻာတစ္တံခါးကိုျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးကအေရးႀကီးတယ္အဘယ္ေၾကာင့္ဒုတိယအေၾကာင္းျပခ်က္ကေကာင္းစြာ-paid အလုပ္ရရန္လိုအပ္ပါသည္, ဒါမွမဟုတ္တစ္ဦးသည္ကိုယ္တိုင္သို႔မဟုတ္သူ႔ကိုယ္သူေရရွည္တည္တံ့ပါေစလိမ့္မည္ဟုအနည္းဆုံးအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတဝွမ္းအသုံးျပဳသြားမည္ပညာေရးစနစ္မ်ားအဘယ္သူမၽွမစုံလင္ေသာျဖစ္ၾကသည္။ ဘာမွစံမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္း၏ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုသူသို႔မဟုတ္သူမ၏တိက်တဲ့လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုႏွင့္အတူအသီးအသီးအထူးသျဖင့္ေက်ာင္းသားမွမိမိတို႔ကိုယ္ကိုထိန္းညႇိလို႔မရပါဘူး။ ဆန႔္က်င္တြင္, ေက်ာင္းသားမ်ားပညာေရးစနစ္မ်ားကိုမွမိမိတို႔ကိုယ္ကိုခ်ိန္ညႇိရန္ရွိသည္။ , အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ခက္ခဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမခ်, ဒါေၾကာင့္အေပၚ: ထိုမွတပါး, ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားခဲေက်ာင္းသားမ်ားကိုအစစ္အမွန္ဘဝပါဝင္သည္ေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုသင္ေပး။ ဒီေတာ့အဘယ်ေကြာင်႕ဝယ္လိုအားရွိပါသနည္း ပညာေရးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကသူ၏သို႔မဟုတ္သူမ၏အလားအလာ, စဥ္းစားေတြးေခၚ၏သူသို႔မဟုတ္သူမ၏လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးကူညီေပးသည္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လိုက္ဖို႔အသိပညာႏွင့္အတူ, ပညာေရးေနာက္ပိုင္းမွာသူတို႔ရဲ့အနာဂတ္အလုပ္ရွင္မ်ားကလိုအပ္လိမ့္မည္ဟုအခ်ိဳ႕ေသာကၽြမ္းက်င္မွုႏွင့္စြမ္းရည္ႏွင့္အတူတစ္ဦးခ်င္းစီေပးပါသည္။ အျပင္, တစ္ဒီဂရီပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသင္ယူမွုနိုင္စြမ္းေၾကာင္းကိုသက္ေသျပ, ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲႏွင့္သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္: ဤအဆိုအလုပ္ရွင္၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအပိုင္လိုလားအေျခခံျဖစ္ၾကသည္။

image

ပညာေရးကိုတိုက္ရိုက္အသက္တာ၏အရည္အေသြးကိုဖြင့္လုပ္ၾကသည္မဟုတ္ထိခိုက္ေစေသာဆိုပါတယ္။ ပညာေရး ပို. ပင္လုပ်နိုင်: ကဘဝေတြကိုကယ္တင္နိုင္ပါ။ အဆိုပါမိခင္ပညာေရး၏ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္မွုသူတို႔ရဲ့ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြရဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကိုအၾကားဆက္စပ္မွုကိုျပသေၾကာင္းဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံမ်ားအတြက္အံ့အားသင့္စရာစာရင္းဇယားရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကစာတတ္ေျမာက္သူမိခင္မွေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးကထိုကဲ့သို႔ေသာမိခင္မ်ားကာကြယ္ေဆးထိုး, သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မွု၏အေရးပါမွုကိုနားလည္ေသာေကြာင်႕ငါးႏွစ္-in ကိုအထူးသျဖင့္အသက္အတိတ္နေထိုင်ဖို႔ 50% ထက္ သာ. ႀကီးျမတ္ေသာအခြင့္အလမ္းရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ မိခင္တစ္ဦးအားလက္ခံေတြ႕ဆုံပညာေရးအသီးအသီးအပိုေဆာင္းတစ္ႏွစ္ 2% (List25) ကကေလးတစ္ဦးရဲ့ေသဆုံးမွုႏွုန္းကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဒါဟာပညာေရးအေရးပါေသာအေၾကာင္းေျပာသာတရားမၽွတျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28411.69
ETH 1822.15
USDT 1.00
SBD 2.77