Sort:  

Dokładnie tak! Są uzależnienia, których nie warto leczyć :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19078.16
ETH 600.31
SBD 2.32