Zdarzyło to się... 75 lat temu. Andrew Mynarski kanadyjski bohater o polskich korzeniach

in #engrave4 years ago (edited)
Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27557.00
ETH 1660.64
USDT 1.00
SBD 2.24