Tim Steinfort - Freedom / Tekst + Tłumaczenie

in #engrave5 years ago


You cannot build your own house for that you'll need a license
Nie możesz zbudować własnego domu, do tego potrzebujesz licencji

That will cost you money ridiculous prices
Będzie to kosztować absurdalną cenę

You have the choice to rent or buy
Masz wybór wynająć albo kupić

But they made the prices extremely high
Ale zrobili niezwykle wysokie ceny

So now you need to work 8 hours a day
Więc teraz musisz pracować 8 godzin dziennie

To cover the bills which you have to pay
Aby pokryć rachunki, które musisz zapłacić


The companies own your primary needs
Firmy są w stanie zaspokoić twoje podstawowe potrzeby

If you lose your job you'll be out on the streets
Jeśli stracisz pracę wylądujesz na ulicy

People talking about freedom
Ludzie mówią o wolności

People talking about bullshit they know nothing about
Ludzie mówią o bzdurach, o których nic nie wiedzą


You'll get rewarded for success and punished if you fail
Zostaniesz nagrodzony za sukces i ukarany, jeśli ci się nie uda

The rich can pay a fine the others go to jail
Bogaci mogą zapłacić grzywnę, inni idą do więzienia

Freedom is there for those who are rich
Dla tych, którzy są bogaci, jest wolność

but if you're not you're society's bitch
ale jeśli nie jesteś, jesteś wyrzutkiem społeczeństwa

And then you have to work until you're fucking dead
A potem musisz pracować, do jebanej śmierci

Just because you need a roof above your head
Tylko dlatego, że potrzebujesz dachu nad głową


Some people put there trust and hope in politicians
Niektórzy ludzie pokładają zaufanie i nadzieję w polityce

Who hunger for power and look for recognition
Głodni władzy i szukający uznania

Egos go high talents go low
Ego mają wysokie talenty idą niskie

It's time to face what we already know
Czas zmierzyć się z tym, co już wiemy

You're married to your work when death do us part
Jesteś żonaty ze swoją pracą, do przerwy na śmierć

You want to divorce but you'll be back at fucking start
Chcesz się rozwieść, ale wrócisz do kurwy


Aż ciary przechodzą. Prosta akustyczna skinheadowska ballada, w stylu Oi! Świetny tekst, bez wielkich patetycznych przenośni, ale dzięki temu trafia jak cios między oczy.

Tim Steinfort to przedstawiciel subkultury skinheadów, kojarzonej głównie ze skrajnie prawicowych poglądów. Przejrzałem kilka utworów artysty i nie ma śladu po symbolice mogącej nawiązywać do tego typu poglądów, teksty nie dają się zakwalifikować jako prawicowe, prędzej jako lewicowe. Jednak artysta raczej nie chce być kojarzony z polityką. Patrząc na losy tej podkultury, wywodzącej się z dzielnic robotniczych. Jej przejście z tematów lewicowych w skrajnie prawicowe widać obecnie rozczarowanie polityką.


Na koniec jeszcze wersja zespołu Tima - Haymaker


Pierwotnie opublikowano na Fat.Music. Blog na Steem napędzany przez dBlog.

Sort:  

Myślalam, że tylko ja tego słucham. Miło,że znalazłam to tutaj. Zresztą mój nick wziął się z tytułu piosenki Haymaker, z musu został skrócony, bo cały się nie namieścił

Congratulations @fat.music! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57610.17
ETH 3118.28
USDT 1.00
SBD 2.39