Ett brev till energikommissionen 2016-03-03

in #energipolitik3 years ago

Mycket av detta är fortfarande aktuellt, och det fina med ett bra elnät är att det fungerar i båda riktningarna, så alla oförutsedda händelser när det gäller elproduktion kan klaras av bättre med bättre elnät. 

Mailade: 


[email protected]

CC [email protected]


Problem:

Sverige har ett enormt elöverskott som inte går att exportera pga för lite överföringskapacitet.

Sverige har problem med att generera tillräckligt med el för kalla vinterdagar utan blåst eller när kärnkraftverk krånglar eller det är torrår osv. 

Tyskland har enorma problem med över- eller underproduktion av el, med elpriser som varierar mellan +93 till -75 öre per kWh.

Polen och UK har förhållandevis höga elpriser på 27-50 öre/kWh.

Ryssland har enorma möjligheter att exportera billig el samt ta emot överskottsproduktion, men grannländerna vill inte göra sig beroende av import av rysk el. 


Icke-problem: 

HVDC-ledningar har nästan ingen överföringsförlust även över stora avstånd.

Svenska staten kan låna till -0.5% ränta, så det finns pengar. 


Utmaning:

Det är dyrt att bygga och driva HVDC-ledningar så för att få lönsamhet måste de utnyttjas maximalt. 


Lösning: 

Bygg HVDC-ledningar ifrån Sverige till:

12 GW - Ryssland, Saint Petersburg

2 GW - Lettland

4 GW - Polen

8 GW - Tyskland

8 GW - UK

4 GW - NL

Summa 38 GW, kostar omkring 300 Gkr att bygga med nätförstärkningar i Sverige. 

Motivering:

Driften av ledningarna finansieras genom rysk och skandinavisk elexport, samt stabilisering av de övriga marknaderna. 

De sekundära effekterna som ger elkunder en avsaknad av pristoppar och elproducenterna en mycket större elmarknad med stabila priser bör vara i storleksordningen 30 Gkr om året (tack vare kraftigt ökade priser vid överproduktion, samt utökad export) när Sverige blir det centrala navet i världens största elmarknad. Kunderna får kortsiktigt kanske en aning högre priser, men långsiktigt låga och stabila priser. 

Polen och Tyskland bygger nu kraftigt ut sin vindkraft, trots att den skulle kunna byggas mycket billigare i Sverige. Med bättre nät skulle utbyggnaden här accelerera och Europa få mer rent el billigare. 


Alternativet är att Tyskland bygger kablar direkt till UK och Ryssland (Tyskland ser som bekant inga hinder emot att bygga gasledningar dit, och kommer att bygga elledningar också), vilket gör att Skandinavien hamnar som en blindtarm i elnätet och får bekosta överföringskapaciteten vi behöver med vår egen import/export. Att däremot vara ett nav gör att andra länder så som Danmark, Norge och Finland blir väldigt intresserade av ökat kapacitet till Sverige och ger Sverige ett guldläge i förhandlingar för fortsatt utbyggnad. Att Ryssland får ekonomiska incitament för goda relationer med Sverige är också viktigt, samtidigt som vår elmarknad är så stor att vi inte blir beroende av Ryssland. 

/Henrik Wallin, teknisk-ekonomisk-geopolitisk-geografisk entusiast


Sort:  

Congratulations @heddahenrik! You have received a personal award!

2 Years on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @heddahenrik! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 3 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!