Δίγλωσσα Ελληνογερμανικά 🔷 Η ιστορία του Graz 🔶 Μέρος 2ο

in education •  27 days ago 
Die Geschichte von Graz (Teil 2)H ιστορία του Graz (Μέρος 2ο)
1585 wurde die erste Universität von Erzherzog Karl II. von Innerösterreich gegründet. 1586 wurde die Lateinschule (das spätere Akademische Gymnasium am Tummelplatz) der neuen Universität zu Graz angegliedert, Gesamtname: Academia, Gymnasium et Universitas. Sie wurde aber schon im selben Jahr an die Societas Jesu übergeben mit dem Ziel, allen sozialen Schichten eine elitäre Ausbildung angedeihen zu lassen.Το 1585 ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο από τον αρχιδούκα Κάρολο τον 2ο από την κεντρική Αυστρία. Το 1586 ενώθηκε το λατινικό σχολείο (το μεταγενέστερο Γυμνάσιο του Tummelplatz) με το νέο πανεπιστήμιο του Graz υπό το όνομα: Academia, Gymnasium et Universitas. Την ίδια χρονιά όμως παραδόθηκε στους Ιησουίτες, με σκοπό να δοθεί σε όλες τις κοινωνικές τάξεις μία άριστη εκπαίδευση.


Φωτογραφία από το www.milestone.net

..
Zu dieser Zeit prägten italienische Künstler und Baumeister das Bild der Stadt. Einer der bekanntesten Bauten ist das Landhaus, das im Renaissancestil erbaut wurde. Hier tagten die steirischen Landstände. Von 1594 bis 1600 lehrte Johannes Kepler an der Stiftsschule. Diese Hochschule war das protestantische Gegenstück zur Universität Graz.Την ίδια εποχή αφήνουν το στίγμα τους στην πόλη Ιταλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Ένα από τα γνωστότερα κτίσματα είναι το Landhaus ανεγέρθηκε στο ύφος της αναγέννησης. Εδώ συνεδρίαζε το διοικητικό συμβούλιο της Στύρια. Από το 1594 έως το 1600 δίδασκε ο Johannes Kepler στο ίδρυμα. Αυτό το γυμνάσιο ήταν το προτεσταντικό αντίπαλο δέος του πανεπιστημίου του Graz.
Die Türken erreichten bei ihren Kriegszügen immer wieder das Gebiet von Graz. 1619 übersiedelte der gesamte Hofstaat in die Wiener Hofburg.Οι Τούρκοι έφταναν κατά τις εισβολές τους πάντα στην περιοχή του Graz. Το 1619 μετακόμισαν όλοι οι αυλικοί στο Hofburg της Βιέννης.
Graz liegt im Bundesland Steiermark. „Mark“ ist ein alt-germanisches Wort, welches ein Landgebiet (wie Bundesland) bezeichnet, das als Abwehrgrenze diente und in dem die Bauern dazu ausgebildet wurden, im Kriegsfall den Feind abzuwehren und für das Vaterland zu kämpfen.Το Graz βρίσκεται στο κρατίδιο Steiermark (Στύρια). Το “Mark” είναι μια αρχαία γερμανική λέξη, που περιγράφει ένα κρατίδιο στα σύνορα που υπηρετεί την άμυνα (του κράτους) και στο οποίο οι αγρότες εκπαιδεύονται πως να απωθούν τους εχθρούς και να μάχονται για την πατρίδα τους, για την περίπτωση πολέμου.
Aufgrund der strategisch günstigen Position am Kopfende des fruchtbaren Murtales, wurde Graz sehr oft angegriffen (erfolglos), zum Beispiel von den Ungarn unter Matthias Corvinus im Jahre 1481 und von Ottoman Turks 1529 und 1532.Λόγω της στρατηγικά πλεονεκτικής του θέσης στο άνω άκρο της εύφορης κοιλάδας του Mur, δεχόταν το Graz συχνά (ανεπιτυχής) επιθέσεις, για παράδειγμα από τους Ούγγρους υπό τον Matthias Corvinus το έτος 1481 και από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1529 και 1532.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!