You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yaratıcı Yazarlık Notları - Giriş

in #edebiyat2 years ago

Öykülerimi çoğunlukla birinci tekil şahsın ağzından anlatmayı seviyorum. Öylesi daha samimi geliyor.

İlk ağızdan anlatılmasını da, yazmayı da daha çok seviyorum ben de :)