Palące się łąki. Sezon na wypalanie traw rozpoczęty.

in dtube •  2 months ago  (edited)


Pewnego wieczora gdy wykonywałem pracę koło domu było widać ogień, było tylko jedno miejsce podpalone i nie obejmowało dużego obszaru. Kilka godzin później było już tak jak na filmie. Nie mam złudzeń że było to celowe podpalenie. W ten dzień nie było gorąco, temperatura była taka sobie, żadna butelka by się nie nagrzała w tej temperaturze by zapalić suchą trawę, a do tego było wietrznie przez co 15 stopni celsjusza nie można było odczuć na naszej skórze.

Source/Źródło

Nakręcone telefonem Xiaomi Redmi Note 5.

giphy.gif


▶️ DTube
▶️ IPFS
▶️ DTube
▶️ IPFS

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie mówię, że to nie podpalenie, ale ty wiesz, że butelki nie zapalają poprzez nagrzanie się, a skupienie wiązki światła w jeden punkt.

·

Masz rację zapomniałem o tym, przecież kiedyś bawiłem się szkłem powiększającym w ten sposób. Jednak za często się u mnie pali na łąkach i prawie zawsze w godzinach gdy słońce powoli zachodzi.

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.