اگر خواب ببینید خود شما مرده اید

in #dream2 years ago

 

اگر خواب ببینید خود شما مرده اید یا  از اقوام شما کسی مرده است، تعبیرش طول عمر شما یا آنها است. مرده دوست و  مهمان است. اگر در خواب مرده ای را ببینید، دوستی را ملاقات می کنید یا  مهمانی برای شما می رسد. اگر کسی ببیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از  گناه توبه کند و عمرش دراز است. اگر ببیند که او را در تابوت نهادند و مردم  از پیش و پس او می رفتند، دلیل بر بزرگی است.
 

اگر کسی در خواب  دید که مرده ها با او به خوبی صحبت می کنند و خوشحالند، آن شخص نزد خداوند  متعال وضع خوبی دارد. ولی اگر به او سخنان زشت و ناخوشایند می گویند، تعبیر  آن به عکس است. اگر ببیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره شاد ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم این که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد، غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد.  اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد  و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب  نیست.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است  ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن  شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب  نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش  لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا  که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

تعبیر خواب بوسیدن مرده
اگر کسی خواب ببیند مرده  ای را می بوسد، نشانه طول عمر و دوری از مرده است. اگر ببینید که کسی که  مرده پیشانی شما را بوسید، نشانه آرامش روح آن مرده است و اینکه او برای  شما دعای خیر می فرستد و از افکار و رفتار شما راضی است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده
هدیه  گرفتن از مرده تعبیری نیکو داشته و به معنای افزایش رزق و روزی شما و زیاد  شدن ثروت و مال شما است. اگر خواب ببینید مرده ای به شما اتومبیلی هدیه  داد، کنترل زندگی تان را بهتر از قبل به دست خواهید گرفت و این خود شما  خواهید بود که برای زندگی خود و روشی که دوست دارید زندگی کنید تصمیم  خواهید گرفت.

تعبیر خواب غذا دادن به مرده
غذا دادن به مرده  بیشتر به این معنی است که آن شخص از شما خیرات و نذورات می خواهد و اگر  ببینید که به مرده ای غذا می دهید، دعای خیر شما به او رسیده و اگر او  بگوید به من فلان غذا را بده، در بیداری باید برای شادی روح او، به شخص  فقیری آن نوع از غذا را بدهید تا ثواب آن به روح مرده ای که در خواب دیده  اید، برسد.

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد
اگر کسی خواب ببیند که  مرده ای، دوباره مرد، امر و موردی پیش می آید که آن مرده از یاد عموم و  بازماندگان خود رفته و گویا به فراموشی سپرده شده است. همچنین بازماندگان  آن مرده، ممکن است دست به کاری بزنند که گناه محسوب شود و این دوباره مردن  آن مرده، به معنای ناراحتی و عذاب فکری آن مرحوم است. ابراهیم کرمانی معتقد  است که اگر مرده ای در خواب دوباره بمرد، ممکن است که بیماری خطرناکی  فرزند آن مرده را دربربگیرد که خطر مرگ او را تهدید کند. در این صورت باید  با صدقات دفع بلا نمود.

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن
اگر کسی  خواب ببیند که مرده ای کاملا برهنه است، تعبیرآن این است که در دنیا کسانی  هستند که از اعمال آن مرده راضی نبوده و از او بدگویی و غیبت می کنند و  آبروی او را می برند. در این صورت برای شادی روح آن مرحوم باید خیرات و  صدقات دهید تا خداوند روح او را تسلی دهد و در آرامش نگهدارد.
مرده : تعبیر خواب مرده: برای همه ما خواب دیدن و تعبیر کردن خواب یک کار تقریبا عادی به شمار می رود.

گفته  می شود که خوابی که دیده می شود در واقع بخشی از زندگی روزمره است که چون  در ذهن به آن مسائل فکرمی شود، شب ها در قالب خواب و رویا دیده می شوند.

اما  گاهی خواب هایی دیده می شود که ممکن است فرد خواب بیننده در آن روز و حتی  در طی چند وقت گذشته به آن فکر هم نکرده باشد و اینجا است که پای معبران به  میان می آید.

یکی از این خواب ها، خواب دیدن مرده است.

معبران مختلف در این مورد نظرات تقریبا واحدی دارند اما بنا به این که فرد چه خوابی دیده باشد، تعبیر آن هم متفاوت است.

مثلا تعبیر خواب مرده چیزی بخواهد متفاوت است با تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد.

گاهی اوقات فردی ممکن است به دنبال تعبیر خواب مردن مادر باشد و برخی کاربران هم به دنبال تعبیر خواب مرده دنبال چیزی بگردد هستند.

اما اغلب تعبیر خواب مردن شخص زنده را سرچ می کنند.

البته کم هم نیستند افرادی که دنبال خواب دیدن مرده که بیمار است باشند.

گاهی  اوقات فردی خواب می بیند که از کسی که فوت شده چیزی دریافت می کند، مثلا  تعبیر خواب مرده طلا بدهد در این مورد بسیار مورد جستجو قرار می گیرد.
[yektanet.com]

به  این ترتیب دیدن مرده در خواب یا تعبیر چیزی از مرده گرفتن و یا غذا دادن  به مرده  و سایر موارد  اینچنینی را باید از دید معبران معتبر مورد بررسی  قرار داد.

در این مقاله برای شما همراهان عزیز سعی کرده ایم که به  طور کامل تعبیر مرده در خواب را تشریح کنیم که امیدواریم مورد استفاده تان  قرار گیرد.
تعبیر خواب مرده, مرده, دیدن مرده در خواب, خواب دیدن مرده,  تعبیر خواب مرده طلا بدهد, تعبیر خواب ناراحتی مرده از زنده, خواب دیدن  مرده که بیمار است, تعبیر خواب حرف زدن با مرده, تعبیر خواب مرده خوشحال  باشه, تعبیر خواب مرده آرایش کرده, تعبیر خواب غذا خواستن مرده از زنده

تعبیر خواب مرده / دیدن مرده در خواب / خواب دیدن مرده
تعابیر کامل دیدن مرده در خواب از نگاه معبران مختلف

در نفایس الفنون تصریح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است.
مرحوم مجلسی نوشته

اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و …
ابن سیرین معتقد است که

اگر  کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال  جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و  بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا  برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد.

مشاهده جنازه ای  که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار  باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم.

اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

اگر  در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده  خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود  و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت  بماند خودداری کند.

کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه.

اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد.

اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست.

اگر  جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما  خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است  چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به  شما غم می رسد.
تعبیر دیدن مرگ و جنازه در منابع خارجی :
تعبیر خواب جنازه

دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده.

یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید.

خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.
تعبیر خواب متوفی

دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند.

این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند.

همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد.

اگر  خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت  یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با  فرد درگذشته دارد.

این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید.

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
هرگز غذای اسنپ‌فود را بدون تخفیف نخرید.

هرگز غذای اسنپ‌فود را بدون تخفیف نخرید.

اگر  خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما  تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید.

اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید.

همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.
تعبیر  خواب مرده, مرده, دیدن مرده در خواب, خواب دیدن مرده, تعبیر خواب مرده طلا  بدهد, تعبیر خواب ناراحتی مرده از زنده, خواب دیدن مرده که بیمار است,  تعبیر خواب حرف زدن با مرده, تعبیر خواب مرده خوشحال باشه, تعبیر خواب مرده  آرایش کرده, تعبیر خواب غذا خواستن مرده از زنده

تعبیر خواب مرده, مرده, دیدن مرده در خواب, خواب دیدن مرده

دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع.

شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.

دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست.

همزمان  با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله  برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند.

اگر  در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او  هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید.

این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.

خواب دیدن نوزاد کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان.

برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است.

چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.
صحبت یا قهر مرده
ابن سیرین می‌گوید:

اگر  ببینی مرده‌ها به تو بشارت می‌دهند و سخنان خوشایند می‌گویند، یـعـنـی  خداوند از تو راضی می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر حرف‌های ناخوشایند می‌گویند  تعبیرش برعکس حالت قبلی است ‌‌‌‌‌(و به طور کلی اگر کسی خواست بداند که  خداوند چقدر از او راضی است، باید ببیند وضعیت او پیش مرده‌ها چگونه است و  با او چگونه برخوردی دارند).
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص  مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو  می‌کند و یا اینکه از تو روبرگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل  نکرده‌ای .
ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که مرده است را در خواب  خودت ببینی و از او بپرسی: “تو که مرده بودی؟”، و او هم بگوید: “من  زنده‌ام”، یـعـنـی حال و روز مرده در آن جهان خوب و نیکو می‌باشد و خداوند  از او خشنود است، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلاَ تَحْسَبَنَّ  الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ  رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ _ البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه  زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹).
مردن نزدیکان
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.
جابر مغربی می‌گوید:

اگر  ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور  که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَکُم مِّنْ امْلاَقٍ  نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و  ایشان را روزی می‌دهیم… (اسراء-۱۵۱) .
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر  ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی  بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار تو آشفته می‌شود (تعبیرهای مختلف).
جدا شدن روح یا جان کندن
ابن سیرین می‌گوید:

اگر  ببینی جان و روح از بدن تو بیرون آمد، یـعـنـی به هلاکت می‌رسی، یا اینکه  زن یا فرزند تو از دنیا می‌رود، یا اینکه مال و اموال خود را از دست  می‌دهی.

اگر ببینی جان و روح از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در حال جان کندن می‌باشد، یـعـنـی آن شخص در عالم برزخ در عذاب الهی است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر «پادشاه» در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر مرگ ناگهانی برای شخص مومن، آسایش و راحتی می‌باشد، ولی برای کافر عذاب است.
غسل میت
جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود،
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.
گذاشتن در قبر
بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر  ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، همانطور که در  قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ – ثُمَّ اِذَا شَاء  اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت- و سپس هر وقت بخواهد  دوباره زنده‏‌اش می‌کند (عبس، ۲۱- ۲۲)،‌‌‌‌‌
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیرش  این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی،  ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی تو را زندانی می‌کنند (تعبیرهای  مختلف).
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یـعـنـی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود .
مرده و زدن

اسماعیل  بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یـعـنـی از مسافرت سود و  منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.

اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یـعـنـی در آن دنیا به سعادت رسیده است.

اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، یـعـنـی در دین و ایمان قوت خواهی داشت،
و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

بدهی تو پرداخت می‌شود.
ناله مرده از درد
ابن سیرین می‌گوید:

اگر  کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند، یـعـنـی آن  مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، بطوریکه اگر ببینی از سردرد  ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر  رفتار می‌کرده است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان  حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد شکم  ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است،
جابر مغربی می‌گوید:

اگر از درد پشت ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش بدی می‌نموده.
تعبیر  خواب مرده, مرده, دیدن مرده در خواب, خواب دیدن مرده, تعبیر خواب مرده طلا  بدهد, تعبیر خواب ناراحتی مرده از زنده, خواب دیدن مرده که بیمار است,  تعبیر خواب حرف زدن با مرده, تعبیر خواب مرده خوشحال باشه, تعبیر خواب مرده  آرایش کرده, تعبیر خواب غذا خواستن مرده از زنده

تعبیر خواب مرده, مرده, دیدن مرده در خواب, خواب دیدن مرده
مرده و لباس
ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.

اگر  کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است،  یـعـنـی آخرتش خوب و نیک است،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است،  یـعـنـی آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده است،  یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود.
گرفتن چیزی از مرده
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده جنس و کالایی مادی و دنیوی به تو داده است، یـعـنـی از جائی که امید نداری به تو سود و منفعت می‌رسد .
جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ها به مردم دانه می‌دهند، یـعـنـی دانه ارزان می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده چیز خوردنی به تو داده است، یـعـنـی رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود.

اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.
آمیزش با مرده

● آمیزش مرد با زن مرده:
ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری،
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر  ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو  برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو  بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد.

اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

● آمیزش زن با مرد مرده:
ابن سیرین می‌گوید:

اگر  زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش  کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و  روزش دگرگون می‌شود.
زنده شدن یا دیدن بستگان فوت شده
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب می‌باشد،
حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، یـعـنـی از گناه توبه می‌کنی و عمر طولانی خواهی داشت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مرده را زنده کرده‌ای، یـعـنـی شخصی را مسلمان می‌کنی.

اگر پسرت را که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.

اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، یـعـنـی مسافرش از سفر برمی‌گردد .

اگر زنت که از دنیا رفته است را در خواب خودت زنده ببینی، یـعـنـی فقیر می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید:

اگر  کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: “تو که مرده  بودی؟”، و او هم بگوید: “من زنده‌ام”، یـعـنـی حال و روز مرده در آن جهان  خوب و نیکو می‌باشد و خداوند از او خشنود است، همانطور که در قرآن کریم  آمده: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ  اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ _ البته نپندارید که  شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم  خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹).
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر کسی  که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یـعـنـی حال و روز او در آن  جهان خوب می‌باشد ( مخصوصاًً اینکه ببینی آن شخص خنده‌رو و گشاده‌رو  می‌باشد).
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مردۀ آشنایی زنده  شده است، تعبیرش عمل است، اگر «پادشاهی» این خواب را ببیند، یـعـنـی علم و  حکمت می‌آموزد و یا چنانچه از کاری قطع امید کرده، دوباره مشغولش می‌شود،  همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ  بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش کرد (بقره-۲۵۹).
سایر موارد
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مرده تو را می‌بوسد، یـعـنـی چیزی از علم و یا مال و اموال آن مرده به تو خواهد رسید.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده را از روی شهوت بوسیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و به خواسته‌هایت می‌رسی .
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر  ببینی «پادشاه» مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و  دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند، یـعـنـی قسمتی از خانۀ پادشاه خراب  می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت می‌گردد.
اگر ببینی مرده، خودش را می‌شوید، یـعـنـی بستگان مرده از غم و اندوه رها می‌شوند.
جابر مغربی می‌گوید:

اگر  ببینی بین مرده‌ها خوابیده‌ای و کسی از خواب بیدارت می‌کند، یـعـنـی در  بین مردم به انجام کاری مشهور می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده:  وَتَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ… _ چنان بودند که بیدارشان  پنداشتی ولی خفتگان بودند… (کهف-۱۸).
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند، یـعـنـی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

گر ببینی مرده را روی پشت خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی خرج و مخارج اهل آن شخصی که مرده به عهده تو قرار می‌گیرد.

اگر ببینی مرده را روی پشت خودت گذاشته‌ای و می‌بری، تعبیرش مال حرام می‌باشد.

اگر  کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی که دنبال او حرکت می‌کنی،  چنانچه آن شخص در زمان حیاتش درستکار بوده، یـعـنـی راه او را انتخاب  می‌کنی، ولی اگر شخص مفسد و بدکاری بوده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی و بهبود  پیدا خواهی کرد.
جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای غذای تو را خورده است، یـعـنـی آن غذا گران خواهد شد.
ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در بین سبزه‌زاری می‌باشد، یـعـنـی آن مرده عاقبت به خیر شده است.
تعبیر خواب مردن مادر
اگر  کسی خواب ببیند که مادر او مرده است، عمر مادرش دراز خواهد بود. در کل اگر  خواب ببینید که کسی مرده است عمر او طولانی خواهد بود و علاوه بر این روش  زندگی او به صورتی عوض می شود که گویا زندگی نو و جدیدی را آغاز خواهد کرد.

تعبیر خواب دادن خبر مرگ یک زنده به او
اگر  خواب ببینید که کسی به شما می گوید در فلان تاریخ شما خواهید مرد، این در  تعبیر به مرگ بیننده خواب معنی نمی شود بلکه تعبیر خواب این است که بیننده  خواب، در آن تاریخ و یا حوالی آن زمان، شاهد تحولاتی در زندگی خود خواهد  بود که گویا زندگی نو و دوباره ای شامل حال او خواهد شد. این خواب تعبیرش  چنین است که گویا بیننده خواب، کاملا زندگی نویی را آغاز خواهد کرد که  کاملا با گذشته او متفاوت خواهد بود.

تعبیر خواب جنازه نیز دارای مطالبی مرتبط می باشد.

امام  صادق (ع) می فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی است.  اگر مرده را از اهل خود شادمانه ببیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید  مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که  کرده بود به جای نیاورده باشد.
اگر ببیند که مرده خندان پیش او آمد،  دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا  استغفار بسیار کرده باشد. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال  است. اگر پادشاهی این خواب ببیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که  طمع بریده بود باز یابد.

    دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است:
    مال،
    ظاهر شدن مشکل،
    فساد دین.

محمد  ابن سیرین می گوید: هر که می خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چگونه  است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر ببیند که مردگان وی  را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو است.  اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این است. اگر کسی مرده را دید و از  او پرسید که تو مرده بودی و او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در  آن جهان مرده در آن نیکو باشد و حق از وی خشنود است.

اگر دید جامه  خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قران یا کتاب فقه  به او داد، دلیل بر توفیق یافتن طاعت است. اگر ببیند مرده ای جامه می  فروخت، دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید،  دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید،  دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می  نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که  فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ  بدکردار بوده باشد.

اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده  باشد. اگر ببیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا  رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید ببیند، دلیل که در آخرت حال او  نیکو است. اگر مرده را با جامه های سیاه ببیند به خلاف این است و جامه زرد و  کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

جابر  مغربی می گوید: دیدن مرگ در خواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر است و  هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر ببیند، دلیل که عذاب او سخت تر است.  اگر ببیند که بمرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت است.

ابراهیم  کرمانی می گوید: اگر ببیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی  او می رفتند، بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد،  دلیل مال حرام است. اگر ببیند زنده بمرد و دیگر بار زنده شد به غایت نیکو  است. اگر مرده را ببیند که دوباره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر ببیند  فرزندش بمیرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود.

اگر  ببیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر زنی آبستن ببیند  بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر ببیند بمرد و او را بر  تابوت نهادند به تاویل نیکو باشد. اگر دفنش کردند بد است. اگر پدر مرده خود  را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر  زن مرده خود را ببیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل  که از غم برهد. اگر زنی ببیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر  باز آید.

اگر ببیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا راه آن  مرده را دنبال خواهد کرد، اگر عالم بوده باشد به علم، اگر مال دار به مال.  اگر ببیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن  مرده دیندار است. اگر ببیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی  را کفن کند.

لوک اویتنهاو می گوید :مردن در خواب تعبیرش قولهای پوچ و  واهی زیاد است. دیدن کسانی که در حال مرگ هستند تعبیرش رسیدن شادی، زنده  شدن مرده تعبیرش سپری کردن نوعی زندگی بی برنامه است. تمایل به مردن تعبیرش  نشانه سلامتی است.

حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند مرده او را چیزی  داد از متاع دنیا، تعبیرش منفعتی است از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده  چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.