Sort:  

You got a 69.23% upvote from @bearwards courtesy of @mertkrtsss!

Kediler dört ayağının üstüne düşüyorlar. 9 canlılar 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24141.80
ETH 1905.00
USDT 1.00
SBD 3.34