GOSPODARCZE ZABORY POLSKI

in dlive •  last year 

Steemit: https://steemit.com/@tech-brave

Art. 54. Zasada wolności poglądów
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

My video is at DLive

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zgodzę się. Nawet jeżeli oficjalnie nie jesteśmy pod oczywistymi wpływami ZSRR jak do 1989 to za to jesteśmy pod wpływami (fakt, mniejszymi) Unii Europejskiej. Jak wiemy prawo Unijne jest ważniejsze niż prawo danego państwa. Popieram argument podany z upadkiem wielu Polskich fabryk, przedsiębiorstw a nawet kopalni. U nas już przestało się opłacać wydobywać węgiel, który jest sprowadzany. Jak jesteśmy jeszcze bardziej ośmieszani, że wwożą do nas śmieci z zagranicy i spalają u Nas. To niedawna afera. Albo pokazują nam, że nie mamy nic do gadania (sytuacja z karaniem za "polskie obozy śmierci"), którą my pod naciskiem Izraela odpuścili. Wymieniać można wiele. Mógłbyś sporo materiałów na ten temat nagrać, gdyż to temat rzeka. Pozdrawiam.

Congratulations @tech-brave! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!