Sort:  

Ale ty wiesz, że możesz mieć przez to problemy bo Bombel cię może pozwać za restream? Był na SafeSpaceTubie też taki koleś, co robił restream gali Fame MMA, gdzie na krzywy ryj 20 000 osób to oglądało. Ciekawy jestem, jaki gościowi rachunek wystawią. 20 000 * 15 zł = 300 kafli. No tobie to tyle chyba nie przyjdzie. Ja bym z tym Fame MMA uważał na twoim miejscu.

Congratulations @hch! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Belgium vs Japan


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13037.06
ETH 417.02
USDT 1.00
SBD 1.00