Kolejne ataki nożowników w Polsce

in dlike •  last month 

Dhared From Dlike

Kilka dni temu w Warszawie dwóch nożowników zabiło dwie osoby. Dziś doszło do kolejnych ataków przy użyciu noża. W Raciborzu kilka człowiek z kilkoma ranami kłutymi trafia od szpitala. Z kolei na Wrocławskim dworcu SOK zatrzymała kolejnego nożownika który chciał ugodzić w brzuch innego mężczyznę


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ratelmiodozer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!