Tego jeszcze nie było: Bitcoin za 18 000 000 dolarów! | Wskrzeszamy stwórcę cyfrowego złota | BitHub.pl

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

Zakład: 100 000 000 do 1

Przejdźmy do sedna, albowiem jak trzeba mieć rozwiniętą wyobraźnię, żeby w ogóle pomyśleć o tak abstrakcyjnej cenie za jedną sztukę BTC. Okazuje się to bardzo proste, posłuchajcie.

Finney w jednym z listów do Satoshiego, jako pierwszy spróbował wycenić cyfrowe złoto. Nie sposób było tego dokonać, tak jak nie można i tego uczynić dzisiaj. Posunął się więc do abstrakcji.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29167.69
ETH 1956.97
USDT 1.00
SBD 2.34