Review nền tảng cho vay FinWhaleX

in #crypto3 years ago

Xin chào các bạn, chaò mừng các bạn đã trở lại với bài viết của mình.

Trong thời gian tới, cho vay trên chuỗi sẽ hoàn toàn đi theo xu hướng. Điều này có thể xảy ra trong vài năm tới và khi chúng ta bắt đầu thấy giá trị của việc áp dụng này, sẽ có một điểm uốn đáng kể. Các sản phẩm và công nghệ được cải tiến cũng như hiệu quả hoạt động, được hỗ trợ bởi bối cảnh pháp lý được cải thiện, có thể có nghĩa là một tương lai tươi sáng đang ở phía trước cho vay theo chuỗi.

Nền tảng blockchain không còn xa lạ với chúng ta nữa. Trong thực tế vấn đề cho vay luôn gặp rắc rối bởi các vấn đề pháp lí và thủ tục, lãi suất cao và không đáp ứng được cũng như không hỗ trợ cho người vay tiền.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn nền tảng cho vay trực tuyến trên blockchain.

Sở hữu nền tảng cho vay P2Ptrong tương lai của bạn

FinWhaleX là gì?
FinWhaleX là một nền tảng cho vay tiền điện tử P2P cung cấp quyền truy cập vào các khoản vay mọi lúc, mọi nơi.

FinWhaleX hoạt động như thế nào?


Về cơ bản nền tảng dành cho người vay và người bị vay, nó như một bên trung gian đảm bảo số tiền của người cho vay sẽ không bị mất đi và người được vay sẽ có thể sử dụng vay bất cứ khi nào muốn.

 • Bạn đặt một đơn xin vay tiền
  Khi tạo đơn xin vay tiền của bạn, Bên vay đặt các tham số theo lựa chọn của mình (số tiền, lãi suất, thời gian, v.v.). Chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá các tham số của các ứng dụng khác đã được đặt trên FinWhaleX - người cho vay chọn các ứng dụng có lợi nhất cho mình. Bạn có thể chọn thời điểm để bảo đảm một đơn xin vay có tài sản thế chấp. Có hai cách có sẵn. Một mặt, bạn có thể đặt đơn xin vay thế chấp hấp dẫn hơn đối với các chủ nợ. Mặt khác, bạn có thể chuyển số tiền cần thiết của tài sản thế chấp sau khi người cho vay chấp nhận đơn đăng ký của bạn. Khi đặt hồ sơ vay, bạn cần trả phí giao dịch với số tiền 0,5% số tiền vay tùy theo thời gian vay.

 • Người cho vay chấp nhận đơn xin vay tiền của bạn
  Tất cả các chủ nợ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của họ cho các ứng dụng được chấp nhận. Sau khi người cho vay chấp nhận ứng dụng, FinWhaleX sẽ tạo một địa chỉ đa dạng đặc biệt nơi tài sản thế chấp của bạn (bitcoin) sẽ được lưu trữ cho đến khi kết thúc thời gian cho vay. Mỗi bên chỉ sở hữu một khóa riêng cho địa chỉ nhiều trang. Đa cấp (multisig) đề cập đến việc yêu cầu nhiều hơn một Khóa riêng để ủy quyền giao dịch Bitcoin. Nó đảm bảo rằng không ai có thể truy cập vào tài sản thế chấp chỉ sở hữu một khóa riêng.

 • Bạn trả lại tiền trong thời hạn của khoản vay
  Sau khi hoàn trả khoản vay, bạn sẽ tự động trả lại tiền đặt cọc cho chính mình. Không ai có thể sử dụng bitcoin của bạn cho đến khi khoản vay được hoàn trả - chúng được đóng băng trong một ví đặc biệt. Bạn không thể trả lại khoản vay, nếu nó không mang lại lợi nhuận cho bạn. Nếu tỷ lệ bitcoin không tăng hoặc giảm, thì bạn có thể từ chối trả nợ. Trong trường hợp này, tài sản thế chấp chỉ đơn giản là dành cho người cho vay và nghĩa vụ vay của bạn được hoàn trả.
  Đọc thêm

For More Information Click Link Bellow:
Website: https://finwhalex.com/

Telegram: https://t.me/finwhalex

Facebook: https://www.facebook.com/FinWhaleX/

Twitter: https://twitter.com/FinWhaleX/

Author: theanh3695

My Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1431777

Sort:  

Congratulations @theanh3695! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23859.37
ETH 1877.71
USDT 1.00
SBD 3.26