With the Zodiac in the background / Z Zodiakiem w tle

in gaming •  3 months ago  (edited)

focalpoint2525246_960_720.jpg

engpol
I don't think we need to introduce the Zodiac characters to anyone. A serial killer who terrorized San Francisco and the surrounding area for years. Police statistics say that he has 37 victims to his credit, but to the end it is not really known, because the truth knows only him, and as we know to this day he has not been caught.Postaci Zodiaka raczej nie trzeba nikomu przedstawiać . Seryjny morderca , który latami terroryzował San Francisco i okolice. Policyjne statystyki mówią , że ma na swoim koncie 37 ofiar , ale do końca tak naprawdę nie wiadomo , ponieważ prawdę zna tylko on , a jak wiadomo po dziś dzień go nie złapano.
The pseudonym Zodiak most likely comes from the name of the watchmaker's company, because both the logo and the sign with which he signed his letters are very similar.Pseudonim Zodiak najprawdopodobniej pochodzi od nazwy firmy zegarmistrzowskiej , ponieważ zarówno logo jak i znak , którym sygnował swoje listy są bardzo podobne.

zodiac.png

Many books and films were written on this story, including Zodiak (2007), directed by David Fincher - by the way, a very good film.Na opisywanej historii powstało wiele książek i filmów między innymi ''Zodiak'' (2007) w reżyserii Davida Finchera - tak na marginesie film bardzo dobry.

To write these few words about Zodiac I was inspired by the announcement of a game called This is the Zodiac Speaking. The game is to be released next year, the studio responsible for the production is a Polish independent studio Punch Punk Games known so far from the game Apocalipsis (https://store.steampowered.com/app/505330/Apocalipsis/ ) .Do napisania tych kilku słów o Zodiaku zainspirowało mnie jednak pojawienie się zapowiedzi gry pod tytułem This is the Zodiac Speaking . Gra ma ukazać się w przyszłym roku , studiem odpowiedzialnym za produkcje jest polskie niezależne studio Punch Punk Games znane dotychczas z gry Apocalipsis ( https://store.steampowered.com/app/505330/Apocalipsis/ ) .

graty.png

It is supposed to be an adventure game with elements of a psychological thriller. In the game we play the role of Robert Hartnell, a journalist investigating murder. We will have to visit crime scenes - locations accurately reproduced, where we will collect clues and other materials for our journalistic investigation while solving environmental puzzles. There will be no fighting system in the game, so if we get close enough to the Zodiac, we will be forced to flee. I will add that the game has many endings, and the script was written by the famous Polish writer Łukasz Orbitowski . Personally, I am waiting for this game, if it will be good will prove soon.Z założenia ma to być gra przygodowa z elementami thrillera psychologicznego . W grze wcielamy się w postać Roberta Hartnella dziennikarza badającego sprawę morderstw . Przyjdzie nam zwiedzić miejsca zbrodni - lokacje dokładnie odwzorowane , gdzie będziemy zbierać wskazówki i inne materiały do naszego dziennikarskiego śledztwa przy okazji rozwiązując zagadki środowiskowe. W grze nie będzie systemu walki, więc jeśli zbliżymy się wystarczajaco do Zodiaka , będziemy zmuszeni uciekać . Dodam iż gra posiada wiele zakończeń , a scenariusz napisał znany polski pisarz Łukasz Orbitowski . Osobiście czekam na tę gre , czy będzie dobra okaże się już niedługo.
The name of the game comes from the introduction that Zodiac used when writing letters to the police.Nazwa gry pochodzi od wstępu jakiego używał Zodiak pisząc listy do policji

sources/źródła : Wikipedia ; Filmweb

old.png
@onelovedtube - Contact on Community Discord https://discord.gg/CsqcfSx with @d00k13 or @grayoo or @graylan

@dtube - Video Site - https://d.tube/
@steemhunt - Product Search & Review - https://steemhunt.com/
@dlike - Web Content Sharing - https://dlike.io/
@steemmonsters - Digital Card Game - https://steemmonsters.com/

Special thanks for your support for everyone #dtubers , #steemians , #polish community , @dtube , @onelovedtube , curators #newsteem @ocd , @talentclub , @helpie , @curangel , @contestkings , @smartsteem , @bdcommunity , @qurator , @curie , @archdruid an other awesome people , without which this place wouldn't make any sense.

Post Promotion Discord
logo2.png

Powered by @battlegames

4bEjbgCbFMvAspi9LssChkGUNFSRTcUtZwxk9FdpxskdVzSey2qxg4r2jXANAvcx3kSoD1zXhmD2JSXhy7y7pLsNXdGbVRkmpfsLoLMn4YTuzzd9wqMyWspPL51Lh9BvayRqjxX9j6NdEtArVFeiQu41Da4GGK3uDUdNJycminh6Wnov7x.png

Battlegames.io I Battletube.io

2FFvzA2zeqoVJ2SVhDmmumdPfnVEcahMce9nMwwksSDdRvZEn91fkXST3R6NdW4vELaDuT6kdZf7JzvV1BbNtowrcZGne1VM2tbsTMJWFSQ6dsFLfXxoJ9KMZBWtv.pngHNWT6DgoBc14riaEeLCzGYopkqYBKxpGKqfNWfgr368M9U6oj7rLw5sdggMgfjvYBNRJRFpWNT6Ysav7ZyLEm6dyqweTt4wkzC82LCVq74JHuUGqKFvBc1th3Xc.png

Archbb.jpg

o1AJ9qDyyJNSpZWhUgGYc3MngFqoAN5RrgiXzrqeRxzMsCSu3.gif

9876.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @voxmortis! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!