Sort:  

Ya ngesuk bae. Dinggo ng postingan sing anyar liyane.. sing penting wis ngarti carane 😉

iya wa siap,👍

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64768.36
ETH 3436.88
USDT 1.00
SBD 2.51