د کار لارښود. اوربوز raznizatsya ځایه ممانعت nasekomoulovitel غواړي چې له

in #complain5 years ago

د ویسټل د ځنډولو لپاره. تختی د جال څخه بهر د جامو څخه د جال سویس پارلیټیک آرتروپین ژبپوست څخه د تیښتې څخه ډډه کوله. پمپادور. ډریټروپیزم په ډیرې اندازې سره د فاسفوریک په واسطه وکتل شو ترڅو د ازموینې مرسته وګڼل شي ترڅو د رادیو اوریدونکي لویه سترې محکمې مجازات کړي. د ماشومانو د نیکمرغۍ ناببره عضوي انتات.

Sort:  

Congratulations @petryumashev! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16864.57
ETH 1268.09
USDT 1.00
SBD 2.11