You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kripto Paralar ve Türkiye - canku8618 [Cointurk 24. Projesi]

in #cointurk4 years ago

Postunuzda Projemizin 5. kurala uyulmamıştır. Düzelttikten sonra Discord üzerinden destek ekibi ile iletişime geçiniz.

Sort:  

proje başlığında ıd yazıyor

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29807.24
ETH 1976.65
USDT 1.00
SBD 2.28