Národní park České Švýcarsko díl1 / Bohemian Switzerland National Park part1

in cesky •  16 days ago  (edited)

Ti co mě čtou už nějaký čas jistě vědí že mám chalupu v národním parku. A také vědí o mých né úplně zařaditelných postojích vzhledem k ekologii. Včéra jsme byl zas na delším výletu po parku a popravdě jsem z toho celkem otráven. To co park provádí je pro mě naprosté plýtvání peněz daňového poplatníka.

Znám pakr už 40 let, strávil jsem v něm svoje dětství ještě za dob když to park nebyl. Ještě v době kdy to byla příhraniční pustina a místo turistů tu bylo pár trampů, kteří přespávali pod skalními převisy. Zažil jsem i dobu kdy nebyli po parku cyklotrasy a v řece Kamenici bylo spousta ryb.

P1360404.JPG

Dnešní stav mi připadá silně schizofrenií. Zběsilá ochrana přírody se bije s podporou turismu. A popravdě plán lesního hospodářství je naplánovaný na dalších 100 let. Ano slyšíte správně dalších 100 let se bude v parku těžit dřevo. A proč? No protože lidé si myslí že park má mít jinou podobu než kvůli které bylo území vyhlášeno národním parkem. Jinou lepší takovou o které si lidé myslí že tak to má být. A proto se dělají všemožná opatření. No opatření nazveme v souhrnu kácení vybraných druhů a oplocovaní proti zvěři. Na druhé straně se budují lepší cesty pro kola, které jsou hezky rovné vysypané jemným štěrkem. Dělají se všemožné zákazy, včetně zákazu spaní v národním parku pod docela velkou pokutou. A celkem astronomicky poslední dobou stoupá počet turistů. A tak je celkem běžné že exponované cesty jsou obloženy toaletním papírem.

Jindy zas z popudu divoké přírody se nechávají ležet větve v cestě a nebo kmeny přes řeku. Nevím kam park směřuje, ale vzhledem ke krajinnému inženýrství které jsem vystudoval se mi zdá že nikam. Je jasné že příroda si vždy poradí s jakýmkoliv przněním. Jen onen kýžený vlhký sen každého ekologa s názvem divočina se zkrátka odkládá zas o nějaký čas. Zkrátka do té doby než se člověk definitivně rozhodně že nějaké území patří přírodě, tak do té doby to hold bude paskvil na kterém se někomu pořád něco nebude líbit.

Jediné co je jasné je to že všechny tyhle zásahy akorát působí destabilizaci ekosystémů, které jsou velice křehké. Ono je hrozně podstatné si uvědomit že příroda je divoká a drsná a nejen člověk umí vyhubit nějaký druh i sama příroda to umí. Podívejte se na všechny ty fosilní vykopávky živočichů, kteří žili na této planetě a už nežijí. Zkrátka přišlo nějaká lépe přizpůsobená forma který onen druh nahradila. A představa některých lidí že dokáží ochránit přírodu před jí samotnou je velice vtipná. Vemte si všechny ty druhy které se sem dostali díky lidské globalizaci a proti kterým se bojuje. Já si sem celkem jist že by se sem dostali i bez člověka jen by jim to trvalo déle.

Otázkou tedy zůstává jaký přístup k danému území chceme praktikovat. Jestli je to hospodářská krajina a nebo divoká příroda. U divoké přírody by to snad mělo být jasné, ale jak je vidět není. A stejně tak i v divoké přírodě by jste něměli budovat lepší turistické trasy a podobně. Pokud je to opravdu území přírody tak proč si stále myslíme že to umíme lépe než ona.

P1360252.JPG


Google translate

Those who have read me for some time certainly know that I have a cottage in the national park. And they also know about my totally declassifiable attitudes to ecology. Yesterday we were on a longer trip in the park and in fact I'm quite annoyed. What the park does for me is a complete waste of taxpayer money.

I know the park for 40 years, I spent my childhood there even when it wasn't a park. Even at a time when it was a border wasteland and instead of tourists there were a few hikers who slept under the rock overhangs. I experienced a time when there were no cycling paths in the park and there were many fish in the river Kamenice.

P1360404.JPG

I find today's situation very schizophrenic. Furious protection of nature is beating with promoting tourism. In fact, the forest management plan is planned for the next 100 years. Yes, you can hear correctly for the next 100 years, wood will be harvested in the park. And why? Well, because people think that the park should have a different form than that for which the territory was declared a national park. Another better one witch people think it should be. That is why all kinds of measures are being taken. Well, we will call measures in summary felling of selected species and fencing against game. On the other hand, better roads are being built for bikes that are nicely leveled with fine gravel. There are all kinds of prohibitions, including a ban on sleeping in a national park under quite a fine. And the total number of tourists has been increasing astronomically lately. So it is quite common that exposed roads are lined with toilet paper.

At other times, at the instigation of wild nature, branches are left in the path or trunks across the river. I do not know where the park is heading, but due to the landscape engineering I studied, it seems to me nowhere. It is clear that nature can always cope with any damage. Just that desirable damp dream of every ecologist called the wilderness is simply postponed again for some time. In short, until one definitely decides that any territory belongs to nature, so by then it will be a tribute to someone who still does not like something.

All that is clear is that all these interventions just destabilize ecosystems that are very fragile. It is very important to realize that nature is wild and harsh and not only man can exterminate any kind of nature itself. Look at all those fossil excavations of animals that have lived on this planet and no longer live. In short, there was some better adapted form which the species replaced. And the idea of ​​some people to protect nature from herself is very funny. Take all the species that got here because of human globalization and that are being fought. I am pretty sure that they would get here without a man just would take them longer.

The question is therefore what approach to the area we want to practice. Whether it's an economic landscape or wild nature. In the wild, it should be clear, but as you can see. Likewise, in the wild you should not build better hiking trails and the like. If it really is nature, why do we still think we can do it better than she does.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @petrvl!
@petrvl got 6 TRDO & @jjprac got 4 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER na to.

hele taková otázka když třeba tenhle koment dostane hlas od beerlover dohlasuje ho pak dustbunny???

Někdy ano, někdy ne. Je moc zájemců a málo SP u Dustbunnyho. Předpokládám, že čím víc mu deleguješ, tím častěji Tě podpoří. Přednostně upvotuje dust od fraenka, googlyeyes, googlyprize...
Tuhle úvahu jsem měl s cleverbotem.

hlasy od beerlover na komentáře jsou novinka tohoto týdne. Jak na to bude reagovat dustbunny uvidím pár hodin před splatností. Na bunnyho mám jen 30SP delegace, takže mi dohlasovává jen něco

!BEER

!BEER
!COFFEEA

!BEER jen zkoušim :)

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=petrvl
Post link: http://steemitworldmap.com?post=narodni-park-ceske-svycarsko-dil1-bohemian-switzerland-national-park-part1


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding