You are viewing a single comment's thread from:

RE: Vánoce a rovnováha

in #cesky5 years ago

I když se počasí a klima mění, člověk může zůstat takový, jaký chce. Buď zlý, nebo dobrý, to je jeho volba. To je na nás. A dostáváme radu, abychom byli dobří...
!trdo

Sort:  

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.30125925 TRDO & @krakonos will get 0.20083950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64249.62
ETH 3184.05
USDT 1.00
SBD 2.48