You are viewing a single comment's thread from:

RE: John McAfee vsadí své mužství pokud BTC nedosháne $ 500,000 do 3 let

in #cesky4 years ago

Je si tím jistý ale když to nevyjde jsem zvědavý zda si ten svůj penis dá se solí nebo s octem když už to bude v národní televizi :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 64234.38
ETH 2372.21
BNB 574.32
SBD 9.13