မိမိတို႔သည္ ဘုရားေဟာအတိုင္း ေနၾကပါကုန္သေလာ ?

in #c-square6 months ago

'' တဂၣ မယံ ဘေႏၱ သမဂၢါ သေမၼာဒမာနာ အ၀ိ၀ဒမာနာ ခရီေရာဒကီဘူတာ အညမညံ ပိယစကၠဴဟိ သမၸႆႏၱာ ၀ိဟရာမ ''

၁။ သမဂၢါ ၀ိဟရာမ- ညီညြတ္စြာ ေနၾကပါ၏။

၂။ သေမၼာဒမာနာ ၀ိဟရာမ - ၀မ္းေျမာက္စြာေနၾကပါ၏။

၃။ အ၀ိ၀ဒမာနာ ၀ိဟရာမ​ - ျငင္းခုံျခင္းမရွိပဲ ေနၾကပါကုန္၏။

၄။ ခီေရာဒကီဘူတာ ၀ိဟရာမ - ႏို႔ႏွင့္ေရ ေရာထားသလို ေရာေရာေႏွာေႏွာေနၾကပါ၏၊ တကြဲတျပားတျခားစီ မေနၾကပါကုန္။

၅။ အညမညံ ပိယစကၠဴဟိ သမၸႆႏၱာ ၀ိဟရာမ - ခ်စ္ခင္ေသာ မ်က္လုံးတို႔ျဖင့္ ၾကည့္ရႈၾကပါ၏။

မိမိတို႔သည္ ဘုရားေဟာအတိုင္း ေနၾကပါကုန္သေလာ ?

သူတပါးတို႔သည္လည္း ဘုရားေဟာအတိုင္း ေနၾကပါကုန္သေလာ ?

@chirstonawba9

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 1.47% upvote from us for your 375 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!