ဓာရဏပရိတ္

in c-square •  2 months ago 

ဓာရဏသုတ္ (ပါဠိေတာ္)
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳ ဒၶႆ

၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီ၀ိတႆ
န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊
တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳ ပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ။

၃။ ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
သဗၺြံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ၊
သဗၺံ ၀စီကမံၼ
ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိ၀တၱံ၊
သဗံၺ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ။

၄။ ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊
နတၳိ ၀ီရိယႆ ဟာနိ၊
နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊
နတၳိ ပညာယ ဟာနိ၊
နတၳိ ၀ိမုတၱိယာ ဟာနိ၊

၅။ ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
နတၳိ ဒ၀ါ၊ နတိၳ ရ၀ါ၊
နတၳိ အ,ဖုဋံ၊ နတၳိ ေ၀ဂါယိတတၱံ၊
နတၳိ အ,ဗ်ာ၀ဋမေနာ၊
နတၳိ အပၸဋိသခၤါ နုေပကၡာ။
ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ
ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳ ဒၶါနံ။

၆။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ ၀စီဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ၊
နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ ပစဳၥု ပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ
ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊
နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ
ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊
နတၳိ သဗၺံ ၀စီကမၼံ
ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊
နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ
ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊
ဣမံ ဓာရဏံ အ,မိတံ အ,သမံ
သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ
သံသာရ ဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ။

၇။ ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
ဓာေရဟိ ၀ါေရဟိ ပရိပုစၧာဟိ။
တႆ ကာေယ ၀ိသံ န ေကမယ္၊
ဥဒေက န လေဂၢယ်၊
အဂၢိ န ဍေဟယ်၊
နာနာဘယ၀ိေကာ၊
န ဧကာဟာရေကာ၊
န ၿဒိဟာေရကာ၊
န တိဟာေရကာ၊
န စတုဟာေရကာ၊
န ဥမၼတၱကံ၊ န မူဠွကံ၊
မႏုေႆ ဟိ အ,မႏုေႆ ဟိ န ဟိ ံသကာ။

၈။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတေမ၊
ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊
ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊
ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊
သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။
ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
န၀ န၀ုတိယာ
သမၼာသမၺဳ ဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊
၀ေတၱ အ,၀ေတၱ၊
ဂႏၶေ၀ အ,ဂႏၶေ၀၊
ေနာေမ အ,ေနာေမ၊
ေသေ၀ အ,ေသေ၀၊
ကာေယ အ,ကာေယ၊
ဓာရေဏ အ,ဓာရေဏ၊
ဣလႅိ မိလႅိ၊ တိလႅိ မိလႅိ၊
ေယာရုကၡ မဟာေယာရုေကၡ၊
ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

၉။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ
န၀ န၀ုတိယာ
သမၼာသမၺဳ ဒၶ ေကာဋီဟိ ဘာသိတံ။
ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ
မႏိၲလာ ေရာဂိလာ
ခရလာ ဒုဗိ ၻလာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန
ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 1.81% upvote from us for your 190 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Congratulations @chirstonawba9! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!